Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa)

Bouwsteen.png
Een bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan een landelijk register waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen. Het register zal tevens alle vestigingen bevatten waar zorg wordt geleverd onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De LRZa is een virtueel register (aanbodgestuurd knooppunt) dat andere bronnen ontsluit, maar de gegevens hieruit niet kopieert. Belangrijke bronnen hiervoor zijn het Handelsregister (KvK), het AGB-register (Vektis) en het BIG-register (CIBG).

Bron: Architectuurdocument LRZa

N.B.: Wanneer we de achterliggende informatievraag waarop de LRZa (mede) een antwoord moet geven nader beschouwen, is voor veel partijen niet alleen inzicht in het zorgaanbod in algemene zin van belang. De vraag is vaak specifieker: Welke zorgaanbieder kan op welke locatie welk type zorg met welke kwaliteit bieden? Vanuit het perspectief van het Wlz-domein moet kunnen worden opgezocht welke zorg op welke locatie door een zorgaanbieder wordt en kan worden geleverd (dus ook is gecontracteerd). Een antwoord op dergelijke wie, wat, waar vragen is onder meer nodig om de juiste zorg en locatie te kunnen toewijzen aan een cliënt en om de kwaliteit van op een specifieke locatie geboden zorg adequaat te kunnen registreren. Ook voor de Wmo is de ontsluiting van het aanbod van belang, om gemeenten te faciliteren bij het inkopen van ondersteuning. Een domeinoverstijgende blik is hierbij zinvol. Zo is voor veel Wlz-cliënten de Wmo een voorportaal. Wanneer gemeenten zorg willen dragen voor een goede overgang tussen beide regelingen, met een passend en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en ondersteuning, vraagt dit om een integraal beeld van de (lokaal en regionaal) beschikbare zorg.Op dit moment wordt in het ontwerp van de LRZa (plateau 2 van de LRZa-architectuur) gestreefd naar het opnemen van kwaliteitsinformatie. De definitie en aanlevering daarvan ligt bij het Zorginstituut. Aansluiting bij de DBC-systematiek (voor cure) ligt daarbij voor de hand, mede om end-to-end inzicht in (kwaliteit van) geleverde zorg te kunnen verkrijgen (dit ten opzichte van de bestaande registratie naar verrichting). Voor de langdurige zorg (waarbij immers niet van genezing wordt uitgegaan) zijn prestatiecodes een logische ingang.Er is echter nog geen informatie over de (mogelijk) te leveren zorg voorhanden of voorzien. Uit de kwaliteitsinformatie over (in het verleden) geleverde zorg valt wel op hoofdlijnen af te leiden welke zorg door een zorgaanbieder (in de toekomst) geleverd kan worden. Wat hieraan echter ontbreekt, is informatie of de door een zorgaanbieder aangeboden zorg ook daadwerkelijk is gecontracteerd (en mogelijk ook of er nog vrije contractruimte is). Ook een nieuw zorgaanbod zal nog niet geregistreerd zijn.Het valt daarom te overwegen om de ontsluiting van informatie over gecontracteerde zorg als uitbreiding op of aanvullend aan de LRZa te realiseren. Gezien de architectuur van de LRZa zelf, een aanbodgestuurd knooppunt dat diverse bronnen ontsluit, is het aansluiten van een contractenbron onder het grotere LRZa-knooppunt een oplossing die het onderzoeken waard is. Een dergelijke bron zou bij de NZa ingericht kunnen worden, daar deze als een van haar taken de toetsing van deze contracten heeft en dus reeds over de benodigde informatie beschikt. Ook andere oplossingen zijn echter denkbaar.


Eigenschappen

Documentatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan een landelijk register waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen. Het register zal tevens alle vestigingen bevatten waar zorg wordt geleverd onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De LRZa is een virtueel register (aanbodgestuurd knooppunt) dat andere bronnen ontsluit, maar de gegevens hieruit niet kopieert. Belangrijke bronnen hiervoor zijn het Handelsregister (KvK), het AGB-register (Vektis) en het BIG-register (CIBG).

Bron: Architectuurdocument LRZa

N.B.: Wanneer we de achterliggende informatievraag waarop de LRZa (mede) een antwoord moet geven nader beschouwen, is voor veel partijen niet alleen inzicht in het zorgaanbod in algemene zin van belang. De vraag is vaak specifieker: Welke zorgaanbieder kan op welke locatie welk type zorg met welke kwaliteit bieden? Vanuit het perspectief van het Wlz-domein moet kunnen worden opgezocht welke zorg op welke locatie door een zorgaanbieder wordt en kan worden geleverd (dus ook is gecontracteerd). Een antwoord op dergelijke wie, wat, waar vragen is onder meer nodig om de juiste zorg en locatie te kunnen toewijzen aan een cliënt en om de kwaliteit van op een specifieke locatie geboden zorg adequaat te kunnen registreren. Ook voor de Wmo is de ontsluiting van het aanbod van belang, om gemeenten te faciliteren bij het inkopen van ondersteuning. Een domeinoverstijgende blik is hierbij zinvol. Zo is voor veel Wlz-cliënten de Wmo een voorportaal. Wanneer gemeenten zorg willen dragen voor een goede overgang tussen beide regelingen, met een passend en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en ondersteuning, vraagt dit om een integraal beeld van de (lokaal en regionaal) beschikbare zorg.Op dit moment wordt in het ontwerp van de LRZa (plateau 2 van de LRZa-architectuur) gestreefd naar het opnemen van kwaliteitsinformatie. De definitie en aanlevering daarvan ligt bij het Zorginstituut. Aansluiting bij de DBC-systematiek (voor cure) ligt daarbij voor de hand, mede om end-to-end inzicht in (kwaliteit van) geleverde zorg te kunnen verkrijgen (dit ten opzichte van de bestaande registratie naar verrichting). Voor de langdurige zorg (waarbij immers niet van genezing wordt uitgegaan) zijn prestatiecodes een logische ingang.Er is echter nog geen informatie over de (mogelijk) te leveren zorg voorhanden of voorzien. Uit de kwaliteitsinformatie over (in het verleden) geleverde zorg valt wel op hoofdlijnen af te leiden welke zorg door een zorgaanbieder (in de toekomst) geleverd kan worden. Wat hieraan echter ontbreekt, is informatie of de door een zorgaanbieder aangeboden zorg ook daadwerkelijk is gecontracteerd (en mogelijk ook of er nog vrije contractruimte is). Ook een nieuw zorgaanbod zal nog niet geregistreerd zijn.Het valt daarom te overwegen om de ontsluiting van informatie over gecontracteerde zorg als uitbreiding op of aanvullend aan de LRZa te realiseren. Gezien de architectuur van de LRZa zelf, een aanbodgestuurd knooppunt dat diverse bronnen ontsluit, is het aansluiten van een contractenbron onder het grotere LRZa-knooppunt een oplossing die het onderzoeken waard is. Een dergelijke bron zou bij de NZa ingericht kunnen worden, daar deze als een van haar taken de toetsing van deze contracten heeft en dus reeds over de benodigde informatie beschikt. Ook andere oplossingen zijn echter denkbaar.

Relaties

VanRelatieNaar
Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa)GroepeertOpvragen zorgonderneming
LIDA Wiki