Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

AP05 - Nauwkeurige dienstbeschrijving

Principe.png
Een architectuurprincipe is een gezamenlijk gemaakte, fundamentele en richtinggevende inrichtingskeuze die herhaaldelijk toegepast kan worden bij het inrichten van de informatievoorziening van een keten.

De dienst is nauwkeurig beschreven.

Rationale

Door een nauwkeurige beschrijving van de dienst weten alle afnemers waar zij aan toe zijn en worden misverstanden voorkomen.

Implicaties

Zorg voor een adequate beschrijving van de dienst. Deze beschrijft o.a.
 • begrippenkader of semantisch model
 • resultaat van de dienst voor afnemers
 • verantwoordelijke organisatie.
 • wettelijke basis
 • prijs en leveringsvoorwaarden
 • wijze van ontsluiting
  • website, Klantcontactcentrum, formulieren
 • vereiste authenticatie
 • dialoog. De dienst kan alleen geleverd worden na afronding van een dialoog tussen afnemer en dienstverlener. Denk aan: de aanvraag van de dienst door de afnemer , de wedervraag van de dienstverlener om meer informatie en het antwoord daarop. Deze dialoog stelt voorwaarden aan de afnemer. De afnemer moet de beschrijving van deze dialoog begrijpen, wil hij aan de voorwaarden kunnen voldoen.
 • Kwaliteitsindicatoren voor aspecten als toegankelijkheid, vindbaarheid , beschikbaarheid, uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid,authenticiteit en volledigheid. Deze indicatoren maken sturing op kwaliteit mogelijk. Op basis daarvan kan de dienstverlener verantwoording afleggen aan opdrachtgevers, afnemers en derde partijen (b.v. toezichthouders). Zie AP 29 en 30
 • De kwaliteit van de dienst is vastgelegd in algemene leveringsvoorwaarden. Afspraken met afnemers worden vastgelegd in bijvoorbeeld Service Level Agreements (SLA's). De leveringsvoorwaarden en SLA's leggen zowel eisen op aan de leverende partij als aan de afnemer (randvoorwaardelijk voor de levering).


Eigenschappen
IDAP05
LIDA Wiki