Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Betalingen (Gegevensontsluiting)


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Betalingen

Hier betreft het informatie over de verschillende betalingen voor (langdurige) zorg. Bronnen hiervoor kunnen declaratiegegevens van de zorgaanbieders zijn, betaalopdrachten van zorgkantoren en de betalingen die het CAK op grond hiervan uitvoert, en de PGB-betalingen door de SVB. Ook eigen bijdragen van cliënten (zoals bekend bij het CAK) kunnen hierbij eventueel betrokken worden, als er behoefte is aan de volledige geldstromen in de zorg.

Doelen

De onderstaande tabel beschrijft of aan de doelen voor centrale ontsluiting van gegevens is voldaan.

# Criterium Vervuld? Opmerkingen
1 Meervoudig gebruik ja Zorgkantoren, cliënten, CAK
2 Waarde ja financiële analyse en impact
3 Kwaliteit ja
4 Regie op gebruik (en onderhoud) ja
5 Hoge beschikbaarheid -
6 Beheerkosten (ja)

Bij

  1. De informatie over financiële stromen is in het zorgdomein op diverse plaatsen van belang.
  2. Financiële consequenties zijn evident.
  3. Hoge kwaliteit van deze informatie is essentieel voor correcte vergoeding van zorg.
  4. Gevoeligheid van deze informatie (zowel vanuit cliëntperspectief als om commerciële redenen) vraagt goede regie op het gebruik ervan.
  5. De beschikbaarheid van de gegevens is op dit moment geen probleem.
  6. Beheerskosten van deze informatie zijn minder relevant.

Rollen

De onderstaande tabel beschrijft welke organisaties voor de ontsluiting van betalingsinformatie de rollen voor registers kunnen vervullen. Ook bij een betalingenregister is, net als bij een contract- of leveringenregister, niet op voorhand duidelijk wie de registerhouder zou moeten zijn.

Rol (Register) Actor
Registerhouder  ?
Verstrekker CAK? Vektis?
Bronhouder Zorgkantoor, SVB, CAK
Afnemers Zorgkantoor, Cliënt, CAK

Analyse

Informatie over betalingen zou met een aanbodgestuurd knooppunt kunnen worden ontsloten, waarbij zorgkantoren, het CAK en de SVB hun eigen administraties als bron op dit knooppunt aansluiten. Het ligt voor de hand om het verstrekken van het knooppunt bij het CAK (of mogelijk Vektis) te beleggen.

Deze informatie kan ook zonder een dergelijk knooppunt vanuit aparte bronnen worden ontsloten; dit vraagt wel om additionele voorzieningen voor het aggregeren van financiële gegevens op cliëntniveau, bijvoorbeeld door het CAK. Voor cliënten zelf voegt dit weinig toe; zij beschikken al over deze informatie in hun eigen administratie.

De bovenstaande analyse overziend lijkt het ontsluiten van informatie over betalingen, zeker op het niveau van de individuele cliënt, op dit moment geen wezenlijke behoefte in het operationele proces in te vullen. Richting de cliënt bieden de Mijn-omgevingen van zorgkantoren en verzekeraars al toegang tot deze informatie. Voor beleidsinformatie is vooral geaggregeerde data van belang; die is op een andere manier ook te verzamelen. Een laatste doelstelling zou onderzoek kunnen zijn, bijvoorbeeld om op cliëntniveau (gepseudonimiseerd) te onderzoeken wat de relatie tussen uitgaven en gezondheid is. Dergelijke informatie wordt echter veelal met een eenmalige uitvraag verzameld. Het inrichten van een knooppunt of register voor betalingsinformatie ligt daarom niet voor de hand.LIDA Wiki