Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Bouwstenen


Dit document bevat de volgende onderdelen:

Inleiding

Bouwstenen van de e-overheid

De bouwstenen van de e-overheid vormen samen de technische basisinfrastructuur voor de e-overheid. Het stelsel van basisregistraties wordt tot die bouwstenen gerekend, webportals als MijnOverheid.nl en Antwoord voor Bedrijven, en een aantal voorzieningen zoals DigiD. Specifiek voor de elektronische informatieuitwisseling zijn er overheidsbrede bouwstenen zoals Digilevering, Digikoppeling en Digimelding. Hergebruik van dergelijke bouwstenen in het domein van de langdurige zorg verdient aandacht. Daarnaast kunnen soortgelijke bouwstenen specifiek voor dit domein worden onderscheiden, zoals de LRZa en het VeCoZo schakelpunt. Hieronder worden deze bouwstenen nader toegelicht.

Soorten bouwstenen

Er kunnen twee type bouwstenen worden onderscheiden. Ten eerste zijn er de voorzieningen die volledig ingericht en als zodanig direct te gebruiken zijn. Een dergelijke bouwsteen is een groepering van bedrijfs- en/of applicatieservices die aan afnemers worden aangeboden om gebruikt te worden in bedrijfsprocessen en/of gegevensuitwisselingen, met als doel het bevorderen van uniformiteit en efficiëntie binnen de overheid. Het andere type bouwsteen betreft een verzameling van standaarden en regels die voorschrijven hoe een voorziening ingericht moet worden. Dit type bouwsteen vormt dus het kader voor de inrichting van een bouwsteen van het type voorziening.

Naast het onderscheid tussen ‘voorzieningen’ en ‘standaarden’ kan ook het onderscheid gemaakt worden tussen overheidsbrede en domeinspecifieke bouwstenen. Overheidsbrede bouwstenen zijn beschikbaar voor domeinoverstijgende toepassingen en zijn dus niet specifiek voor het zorg- of AWBZ-domein. De domeinspecifieke bouwstenen zijn wel specifiek voor het zorg- en/of het AWBZ-domein. Onderstaande figuur geeft een overzicht van de bouwstenen die relevant zijn voor AIDA.

Bouwstenen.png
LIDA Wiki