Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Bouwstenen (Voorzieningen en Standaarden)


Dit document bevat de volgende onderdelen:

 • Inleiding
 • Bouwstenen: Voorzieningen en Standaarden

Voorzieningen

Overzicht van voorzieningen.

Bouwsteen Documentatie
Basisregistratie Inkomen (BRI) De Basisregistratie Inkomen (BRI) bevat van circa dertien miljoen burgers het authentieke inkomensgegeven. Dit is het verzamelinkomen, of als dat er niet is, het belastbare jaarloon over het afgelopen kalenderjaar. En gegevens zoals het burgerservicenummer (BSN). Bron: [1]
Basisregistratie Personen (BRP) De Basisregistratie personen (BRP) bevat persoonsgegevens van iedereen die in Nederland woont of gewoond heeft. De gemeente verzamelt, registreert en onderhoudt de gegevens in de BRP.

Van iedere persoon is een persoonslijst aangelegd. Op de persoonslijst staan onder andere gegevens over: achternaam, voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en geboorteland, verblijfplaats (adres), burgerservicenummer (BSN), nationaliteit en eventueel verblijfsrecht. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar. Alleen organisaties die voor de uitvoering van een publieke taak persoonsgegevens nodig hebben, ontvangen informatie uit de BRP. Dit zijn zowel overheidsorganisaties als sommige private partijen, zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen.

In het Wlz-domein hebben op dit moment alle overheidspartijen en ook de zorgkantoren toegang tot de BRP. De zorgaanbieders hebben deze toegang echter niet, hoewel zij wel verplicht het BSN gebruiken om cliënten te registreren. Dit is een knelpunt: de zorgaanbieders hebben zo bijvoorbeeld geen direct inzicht in adresgegevens of wettelijke vertegenwoordigers.

Bron: [2]
Berichten Postbus (BRP) De Berichten Postbus maakt het voor ketenpartijen mogelijk om onderling berichten uit te wisselen. Een ketenpartij biedt een bericht aan dat bestemd is voor een andere ketenpartij en de postbus zorgt ervoor dat dit bericht wordt afgeleverd. Bron: [3]
Digilevering Digilevering is een generieke abonnementenvoorziening voor het verstrekken van gebeurtenisberichten en maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties. Een afnemer van gegevens uit de aangesloten basisregistraties kan in Digilevering abonnementen vastleggen om op de hoogte gehouden te worden van wijzigingen in de basisregistraties.

Voor de zorgsector (of een domein daarbinnen) zou mogelijk van de centrale Digileveringsvoorziening gebruik gemaakt kunnen worden. Een alternatief is een sectorspecifieke kloon van deze voorziening, waarop de sectorregisters zijn aangesloten.

Bron: [4]
Digimelding BLT Voor het op een uniforme manier melden van onjuistheden in basisregistraties wordt de generieke oplossing Digimelding BLT (Beperkte Laagdrempelige Terugmeldvoorziening) ontwikkeld.

Om tijdig aansluiten mogelijk te maken, is Digimelding BLT 1.0 ontwikkeld. Een webportaal waarop gemeenten (en andere afnemers) via eHerkenning kunnen inloggen om een terugmelding in te voeren op het Handelsregister en de Basisregistratie Personen. De volgende versie Digimelding BLT 2.0 bevat webservices zodat een gebruiker ook kan terugmelden via de applicatie waarmee wordt gewerkt.

Bron: [5]
EHerkenning Partijen loggen in met eHerkenning en vervolgens nemen ze een dienst af. Dankzij eHerkenning weet de leverende partij met welke partij ze te maken hebben en of medewerkers gemachtigd zijn om namens het bedrijf te handelen. Partijen kunnen met één digitale sleutel meerdere diensten bij meerdere overheidsorganisaties afnemen.

eHerkenning is een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven en is georganiseerd als stelsel. eHerkenning wordt geleverd door erkende aanbieders die zijn verenigd in het netwerk eHerkenning. In het stelsel zijn afspraken vastgelegd met als doel om samenwerking en zekerheid in het netwerk te garanderen. Deze afspraken hebben betrekking op het beheer, de ontwikkelingen, functionaliteiten, beveiliging en privacy.

Bron: [6]
Handelsregister Het Handelsregister is de basisregistratie waarin alle bedrijven en rechtspersonen ingeschreven staan. Alle andere organisaties die deelnemen aan het economisch verkeer staan ook in dit register. Bron: [7]
Landelijk Register van Zorgaanbieders (LRZa) Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt aan een landelijk register waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen. Het register zal tevens alle vestigingen bevatten waar zorg wordt geleverd onder verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder. De LRZa is een virtueel register (aanbodgestuurd knooppunt) dat andere bronnen ontsluit, maar de gegevens hieruit niet kopieert. Belangrijke bronnen hiervoor zijn het Handelsregister (KvK), het AGB-register (Vektis) en het BIG-register (CIBG).

Bron: Architectuurdocument LRZa

N.B.: Wanneer we de achterliggende informatievraag waarop de LRZa (mede) een antwoord moet geven nader beschouwen, is voor veel partijen niet alleen inzicht in het zorgaanbod in algemene zin van belang. De vraag is vaak specifieker: Welke zorgaanbieder kan op welke locatie welk type zorg met welke kwaliteit bieden? Vanuit het perspectief van het Wlz-domein moet kunnen worden opgezocht welke zorg op welke locatie door een zorgaanbieder wordt en kan worden geleverd (dus ook is gecontracteerd). Een antwoord op dergelijke wie, wat, waar vragen is onder meer nodig om de juiste zorg en locatie te kunnen toewijzen aan een cliënt en om de kwaliteit van op een specifieke locatie geboden zorg adequaat te kunnen registreren. Ook voor de Wmo is de ontsluiting van het aanbod van belang, om gemeenten te faciliteren bij het inkopen van ondersteuning. Een domeinoverstijgende blik is hierbij zinvol. Zo is voor veel Wlz-cliënten de Wmo een voorportaal. Wanneer gemeenten zorg willen dragen voor een goede overgang tussen beide regelingen, met een passend en op elkaar aansluitend aanbod van zorg en ondersteuning, vraagt dit om een integraal beeld van de (lokaal en regionaal) beschikbare zorg.Op dit moment wordt in het ontwerp van de LRZa (plateau 2 van de LRZa-architectuur) gestreefd naar het opnemen van kwaliteitsinformatie. De definitie en aanlevering daarvan ligt bij het Zorginstituut. Aansluiting bij de DBC-systematiek (voor cure) ligt daarbij voor de hand, mede om end-to-end inzicht in (kwaliteit van) geleverde zorg te kunnen verkrijgen (dit ten opzichte van de bestaande registratie naar verrichting). Voor de langdurige zorg (waarbij immers niet van genezing wordt uitgegaan) zijn prestatiecodes een logische ingang.Er is echter nog geen informatie over de (mogelijk) te leveren zorg voorhanden of voorzien. Uit de kwaliteitsinformatie over (in het verleden) geleverde zorg valt wel op hoofdlijnen af te leiden welke zorg door een zorgaanbieder (in de toekomst) geleverd kan worden. Wat hieraan echter ontbreekt, is informatie of de door een zorgaanbieder aangeboden zorg ook daadwerkelijk is gecontracteerd (en mogelijk ook of er nog vrije contractruimte is). Ook een nieuw zorgaanbod zal nog niet geregistreerd zijn.Het valt daarom te overwegen om de ontsluiting van informatie over gecontracteerde zorg als uitbreiding op of aanvullend aan de LRZa te realiseren. Gezien de architectuur van de LRZa zelf, een aanbodgestuurd knooppunt dat diverse bronnen ontsluit, is het aansluiten van een contractenbron onder het grotere LRZa-knooppunt een oplossing die het onderzoeken waard is. Een dergelijke bron zou bij de NZa ingericht kunnen worden, daar deze als een van haar taken de toetsing van deze contracten heeft en dus reeds over de benodigde informatie beschikt. Ook andere oplossingen zijn echter denkbaar.
MijnOverheid MijnOverheid is de persoonlijke internetpagina voor overheidszaken voor de burger. Op MijnOverheid kan de burger berichten van de overheid ontvangen in de Berichtenbox, overzicht houden over zijn zaken met de overheid in het onderdeel Lopende Zaken en zien welke gegevens de overheid over hem heeft geregistreerd in Persoonlijke Gegevens. Bron: [8]
Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg (SBV-Z) is een betrouwbare bron voor het leveren van burgerservicenummers (BSNs) aan de zorgsector.

SBV-Z vormt voor de zorgsector de toegangspoort tot de Beheervoorziening BSN (BVBSN). Dit is de organisatie die verantwoordelijk is voor de uitgifte en het beheer van het burgerservicenummer.

Bron: [9]
Unieke Zorgverlener Identificatie Als middel van identificatie worden UZI-passen verstrekt aan zorgverleners en hun medewerkers. De UZI-pas is een soort elektronisch paspoort. Daarnaast worden ook elektronische identiteiten uitgegeven voor systemen van zorgverleners.

Het UZI-register is verantwoordelijk voor de aanvraag, productie en uitgifte van UZI-producten. Hiermee vervult het UZI-register de rol van Certification Service Provider (CSP). Het UZI-register is onderdeel van het CIBG. Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Bron: [10]
VeCoZo (CSP) VeCoZo is verantwoordelijk voor het uitgeven van VeCoZo-certificaten. Hiermee vervult VeCoZo de rol van Certification Service Provider (CSP). Bron: [11]
VeCoZo Schakelpunt (VSP) Landelijk is afgesproken dat het iWlz-berichtenverkeer via het VeCoZo schakelpunt (VSP) dient te lopen. Via dit VSP kunnen ketenpartners hun iWlz-berichten eenduidig en beveiligd versturen. Het VSP vormt hierbij het centrale punt, waar ook controles uitgevoerd worden. Bron: [12]


Standaarden

Standaard Documentatie
Digikoppeling Digikoppeling gaat over de 'envelop' en voert uit wat daar op staat, zodat gegevens op de juiste manier naar de juiste overheidsorganisatie en naar het juiste adres gaan. Digikoppeling bestaat uit, door het College Standaardisatie vastgestelde, koppelvlakstandaarden en bevat logistieke afspraken voor digitale berichtenuitwisseling tussen overheidsorganisaties over:
 • leesbaarheid en uitwisselbaarheid
 • samenhang en volgorde
 • juiste adressering
 • veilige en betrouwbare verzending
 • tekenen voor ontvangst
 • herhaalde aanbieding
 • retour afzender
Bron: [13]
Digimelding Annotatie Specificatie Terugmelding is gebaseerd op de Digimelding Annotatie Specificatie (AS). Digimelding AS is een afsprakenset tussen partijen in de terugmeldketen, zoals afnemers, bronhouders en Basisregistraties, gebaseerd op een tweetal open standaarden:
 • Open Annotation: afspraken over hoe annotaties bij terugmeldberichten zijn opgebouwd;
 • Uniform Resource Identifier (URI): afspraken over hoe en waar annotaties gevonden kunnen worden.
Bron: [14]
LIDA Wiki