Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Bronnen (Gegevensontsluiting)


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Gegevensbronnen

De volgende secties beschouwen in meer detail de wenselijkheid van het breder ontsluiten van verschillende soorten informatie, door middel van knooppunten, registers of anderszins. Het kan daarbij gaan om ontsluiting van de ‘dat’ (bijv. is er een contract tussen A en B?), de ‘wat’ (bijv. welke zorg is gecontracteerd?) en detailinformatie (bijv. prijs, volume, kwaliteit e.d.).

Kort samengevat zijn de conclusies als volgt:

  • Indicaties: zeer wenselijk. Breed gebruik voorzien, van grote waarde en een natuurlijke partij om dit te ontsluiten. Goede gegevensbescherming en een duidelijk onderscheid tussen ‘dat’ en ‘wat’ informatie is noodzakelijk, gezien de gevoeligheid (medische gegevens).
  • Contracten: wenselijk, maar op beperkt niveau. Brede inzage in bestaan van contractrelaties tussen zorgaanbieder en zorgkantoor voor specifieke zorgsoort is gewenst, maar specifieke inzage in prijs-, kwaliteits- en volume-afspraken minder. Mogelijk in combinatie met de LRZa.
  • Toewijzingen: minder wenselijk. Onvoldoende belang, verandering van AWBZ naar Wlz maakt dat bovenregionale problematiek op andere wijze kan worden teruggedrongen.
  • Zaken: wenselijk, maar complex. Zaakgegevens zijn over veel partijen verspreid. Bij elkaar brengen hiervan is niet eenvoudig en zal waarschijnlijk pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.
  • Zorgplannen: misschien wenselijk. De precieze rol van zorgplannen in de systematiek is echter nog onvoldoende helder om hier concrete uitspraken over te doen.
  • Leveringen: wenselijk. Deze gegevens zijn voor tal van partijen nuttig, onder meer voor wachtlijstbeheersing. Ontsluiting hiervan bij de bron (de grote en diverse groep zorgaanbieders) is niet eenvoudig. Centrale registratie is (zeker in eerste instantie) eenvoudiger, ook al omdat de aanbieders deze gegevens toch al moeten leveren aan zorgkantoren en CAK. Goede bescherming (medische gegevens) is noodzakelijk.
  • Betalingen: minder wenselijk. Dit vult geen wezenlijke behoefte in die niet nu al is afgedekt.

Voor een gedetailleerde analyse en onderbouwing hiervan, zie de volgende secties.

LIDA Wiki