Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Contracten (Gegevensontsluiting)


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Contracten

Het betreft hier informatie over gesloten overeenkomsten tussen zorgaanbieders en contracterende partijen (zoals zorgkantoren). PGB is hierbij buiten scope.

Doelen

De onderstaande tabel beschrijft of aan de doelen voor centrale ontsluiting van gegevens is voldaan. Dit is een eerste controle om te bepalen of een centrale ontsluiting van contractgegevens wenselijk is. Niet al deze doelen zijn hiervoor ook van toepassing.

# Criterium Vervuld? Opmerkingen
1 Meervoudig gebruik ja transparantie voor burgers/cliënten, inzage door NZa, bovenregionale zorgtoewijzing
2 Waarde ja
3 Kwaliteit ja juistheid, volledigheid en actualiteit
4 Regie op gebruik (en onderhoud) ja
5 Hoge beschikbaarheid -
6 Beheerkosten -

Bij

  1. Contractinformatie (partijen, type zorg, prestaties, prijs, volume, kwaliteit) wordt in meer of mindere mate in diverse bedrijfsfuncties gebruikt. Bij in-dicatiestelling door het CIZ kan een cliëntvoorkeur worden meegegeven. Het CIZ zou deze vooraf kunnen toetsen tegen beschikbare contractinfor-matie om een toewijzing aan een niet-gecontracteerde partij te voorko-men. Ook heeft de NZa deze gegevens nodig voor haar taak als toezicht-houder op de marktwerking. Mogelijk is contractinformatie ook nuttig voor zorgkantoren bij bovenregionale situaties (toewijzing van zorg aan een cli-ent in een andere regio). Ook de transparantie over de gecontracteerde zorg van belang richting de burgers en cliënten in het bijzonder; hiervoor zou mogelijk ook een inkijkvoorziening volstaan.
  2. Ten opzichte van de huidige situatie waar in de iWlz-AGB-tabel alleen de contractrelatie wordt vastgelegd, kan met een register een meer volledig beeld ontstaan van de gecontracteerde zorg en wordt de juiste vastlegging van de contractinformatie ook toetsbaar.
  3. Regie hebben op het gebruik van de informatie, met name daar waar die informatie meer (commercieel) gevoelig is (volume, prijs) is gewenst.
  4. Een hogere beschikbaarheid van de informatie is geen doel op zich. Contractgegevens zijn op dit moment ook voldoende beschikbaar. De idee is dat dit niveau minimaal gehandhaafd blijft maar mogelijk omhoog kan.
  5. Er valt hiervan geen directe kostenbesparing te verwachten. Een contractregister is geen vervanging voor de bestaande opslag door contractpartners en anderen, maar is vooral bedoeld om die informatie beter te ontsluiten. Ook worden contracten op dit moment niet, zoals elders in de AWBZ wel, in een estafettesystematiek rondgestuurd.

Rollen

De onderstaande tabel beschrijft welke organisaties voor het ontsluiten van contractinformatie de rollen voor registers kunnen vervullen. Bij een contractregister is er niet onmiddellijk één partij in het Wlz-landschap aanwijsbaar die de rol van verstrekker als 'natuurlijke' rol op zich zou kunnen nemen; een optie is misschien Vektis, vanwege de relatie met het AGB-register dat Vektis beheert. Gezien het hoofdzakelijk private karakter van de contractinformatie is ook niet op voorhand duidelijk wie de registerhouder zou moeten zijn, anders dan bij zuiver publieke gegevens, waar het desbetreffende ministerie in het algemeen registratiehouder is (zie de basisregistraties). Mogelijk is hier een rol weggelegd voor de NZa, als toezichthouder op de marktwerking in de zorg verantwoordelijk voor het toetsen van de contracten.

Rol (Register) Actor
Registerhouder NZa?
Verstrekker Vektis? NZa?
Bronhouder Zorgkantoren
Afnemers Zorgaanbieder, Zorgkantoor, Cliënt, CAK, NZa

Analyse

Er is contractinformatie op drie niveaus:

  1. dat er een contract is met een bepaalde zorgaanbieder: dit is vergelijkbaar met de iWlz-AGB codelijst en daarmee van belang bij zorgtoewijzing;
  2. wat de zorg is die daarin is gecontracteerd: dit is onder meer voor cliënten van belang;
  3. wat de contractafspraken rond prijs, volume en prestaties zijn: de NZa gebruikt deze gegevens om de marktwerking te bewaken.

Voor het ontsluiten van contractinformatie zien we twee mogelijke oplossingen. De eerste is een aanbodgestuurd knooppunt. Een verwijsindex in een dergelijk knooppunt kan doorverwijzen naar de daadwerkelijke contracten zoals geadministreerd bij bijv. zorgkantoren; in het knooppunt zelf is dan alleen bekend dat er een contract tussen zorgaanbieder en zorgkantoor is voor bepaalde typen zorg (niveau 2 hierboven), maar niet wat dat contract inhoudt (niveau 3). Een inkijkvoorziening op dit knooppunt kan burgers en anderen inzicht bieden in deze informatie. Omdat de contractinformatie niet daadwerkelijk samengebracht wordt in een apart register, kunnen de eisen aan de aangesloten bronnen relatief beperkt blijven. Daadwerkelijke ontsluiting van de inhoud van contracten (niveau 3) via een dergelijk knooppunt ligt niet voor de hand, gezien het commercieel gevoelige karakter van dergelijke informatie.

Een tweede oplossing is het inrichten van een contractenregister, bij voorkeur bij de NZa. Deze heeft als een van haar wettelijke taken de toetsing van deze contracten en beschikt dus reeds over de benodigde informatie. Inrichten van dergelijke centrale oplossing zondigt weliswaar tegen het uitgangspunt van registratie bij de bron (in dit geval de zorgkantoren), maar het relatief stabiele karakter van contractinformatie maakt dit minder bezwaarlijk: een vertraging tussen oorspronkelijke bron en contractenregister is weinig problematisch (anders dan bij gegevensverzamelingen die dagelijks veranderen, zoals indicaties).

Wanneer we de achterliggende informatievraag breder beschouwen, is voor veel partijen niet alleen inzicht in contractinformatie, maar ook in het zorgaanbod in algemenere zin van belang. Welke zorgaanbieder kan (op welke locatie) welk type zorg bieden? Dit is onder meer van belang bij zorgtoewijzing, zeker vanuit de Wlz en mogelijk ook vanuit de Wmo, om gemeenten inzicht te geven in het lokale zorgaanbod.

Deze behoefte moet met het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) worden ingevuld (zie sectie 8.1.3). Dit is een aanbodgestuurd knooppunt dat gegevens ontleent aan het NHR (KvK), AGB-register (Vektis), BIG-register (CIBG) en ook zal koppelen met Zorginstituut Nederland. Er wordt in het ontwerp van de LRZa gestreefd naar het opnemen van kwaliteitsinformatie (en daarmee dus over zorginhoud), aan te leveren door het Zorginstituut. Er is echter nog geen informatie over de (mogelijk) te leveren zorg voorhanden. Dit is onder meer van belang bij zorgtoewijzing, zeker vanuit de AWBZ/Wlz en mogelijk ook vanuit de Wmo, om gemeenten inzicht te geven in het lokale zorgaanbod.

Uit de kwaliteitsinformatie over (in het verleden) geleverde zorg valt wel op hoofdlijnen af te leiden welke zorg door een zorgaanbieder (in de toekomst) geleverd kan worden. Wat hieraan echter ontbreekt, is informatie of de door een zorgaanbieder aangeboden zorg ook daadwerkelijk is gecontracteerd (en mogelijk ook of er nog vrije contractruimte is). Ook een nieuw zorgaanbod zal nog niet geregistreerd zijn.

Het valt daarom te overwegen om de ontsluiting van informatie over gecontracteerde zorg (type 2 hierboven) als uitbreiding op of aanvullend aan de LRZa te realiseren. Gezien de architectuur van de LRZa zelf, een aanbodgestuurd knooppunt dat diverse bronnen ontsluit, is het aansluiten van een contractenbron ‘onder’ het grotere LRZa-knooppunt een oplossing die het onderzoeken waard is.
LIDA Wiki