Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Drijfveren en Doelen (View)


In onderstaande view zijn de belangrijkste drivers en doelen die bepalend zijn voor de (her-)inrichting van de domeinarchitectuur voor de Wlz weergegeven.

Ministerie van VWSInformatiehuishouding ZorgGovernanceKostenbeheersingGemeenteToekomstbestendige langdurige zorgVerbeteren kwaliteit informatieAfstemming tussen domeinenBeleidsonafhankelijke inrichting van de informatievoorzieningMinisterie van VWSUitvoeringsorganisatieVerbeteren kwaliteit dienstverleningUniformering processenStandaardisatieZorgkantoor (Stakeholder)UitvoeringsorganisatieBurgerDigitale dienstverleningEenvoud voor de klantVereenvoudiging processenAdministratieve lastenverlichtingAdministratieve lastenZorgaanbieder (Stakeholder)Drijfveren en Doelen -View-.svg

Toelichting

De figuur toont het perspectief van de burger, overheid en zorgaanbieders en hun drijfveren, en de doelen (en eventuele subdoelen) die hieruit volgen, die bepalend zijn voor de (her-)inrichting van de domeinarchitectuur. Naast de bovengenoemde drijfveren en doelen hebben organisaties in het zorgveld ook belang bij hun eigen positie en continuïteit. Partijen kunnen vooral de status quo willen handhaven, wat veranderingen kan belemmeren, of juist streven naar versterking van de eigen positie door het voortouw te nemen in die veranderingen.


Stakeholders

Stakeholder Documentatie
Burger De burger als (potentiële) cliënt in het Wlz-domein. Kan worden vertegenwoordigd door belangenverenigingen zoals Per Saldo (pgb-houders), patiënten- en cliëntenverenigingen, et cetera.
Gemeente Gemeente als verantwoordelijke voor de uitvoering van de Wmo, en daarmee stakeholder van de Wlz, o.a. in de overgang van cliënten van de ene naar de andere regeling en in het voorkomen van samenloop.
Ministerie van VWS Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als verantwoordelijke voor de zorg als beleidsterrein.
Uitvoeringsorganisatie Uitvoeringsorganisaties van de overheid (incl. ZBO's) zoals CIZ, CAK, Zorginstituut Nederland en SVB.
Zorgaanbieder (Stakeholder) Een organisatie die zorg aanbiedt.
Zorgkantoor (Stakeholder) Organisatie die in een regio bemiddelt tussen vragers en aanbieders van Wlz-zorg.


Drijfveren

Drijfveer Documentatie
Administratieve lasten De administratieve lastendruk in de zorg is al jarenlang een belangrijk thema, omdat de inspanningen die voor deze administratieve taken moeten worden geleverd ten koste gaan van de zorg zelf. Vanuit de overheid wordt geprobeerd te administratieve lastdruk als gevolg van het leveren van verantwoordingsinformatie te verminderen door het uitgangspunt te hanteren van 'high trust, high penalty'. Ook wordt met het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) onderzocht hoe met minder regels (en dus minder administratie) kan worden gewerkt.
Digitale dienstverlening In het regeerakkoord is afgesproken dat de dienstverlening door de overheid beter moet. Zo moeten bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen (zoals het aanvragen van een vergunning) digitaal kunnen afhandelen. In de visiebrief digitale overheid 2017 beschrijft minister Plasterk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) hoe de overheid dit doel voor burgers wil bereiken. Ook voor de zorg geldt dat de burger meer en beter via digitale kanalen bediend moet kunnen worden, niet alleen om hem te informeren, maar juist ook om hem (als cliënt) actief te betrekken.
Informatiehuishouding Zorg Het Programma Informatiehuishouding op Orde (PrIO) is een VWS-breed programma en richt zich op duurzame oplossingen voor de informatieproblematiek in bredere zin. Via PrIO worden de mogelijkheden verkend om de kwaliteit en het (zo nodig verplichte) gebruik van zorgbrede definities, informatiestandaarden, gegevenswoordenboek(en) en dataknooppunten structureel te verbeteren. Vooralsnog is PrIO nog in opstart en zijn nog geen kaderstellende uitspraken gedaan. Besluiten voorvloeiend uit het programma iHLZ zullen de agenda van PrIO mede bepalen en zodoende richtinggevend zijn. Belangrijk is gedurende het programma in 2014 de agenda van PrIO te blijven volgen op kaderstellende uitspraken die richtinggevend zijn voor het programma iHLZ.
Toekomstbestendige langdurige zorg In de afgelopen decennia hebben wij in Nederland voor ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking een goed systeem van langdurige ondersteuning en zorg gerealiseerd. Wel zijn hervormingen voor de toekomst nodig, omdat:
  1. de eisen die aan de langdurige zorg worden gesteld aan het veranderen zijn. We worden ouder en stellen bij dat ouder worden eisen aan de kwaliteit van het leven. Mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en niet eenzaam zijn. Ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk of (gemeentelijke) thuiszorgvoorzieningen zijn daarbij nodig. En als het thuis echt niet langer gaat, moeten er goede instellingen zijn, waar oog is voor het individu en de kwaliteit van leven.
  2. de financiële houdbaarheid van de langdurige zorg in gevaar is gekomen. Teveel zaken die we ook zelf zouden kunnen regelen, worden uit de collectieve middelen betaald. Daarmee dreigt het gevaar van steeds hogere premies die het besteedbare inkomen uithollen en de solidariteit aantasten. Een houdbare langdurige zorg, die ook beschikbaar is voor toekomstige generaties, betekent dat er nu keuzes gemaakt moeten worden.
  3. langdurige zorg niet los kan worden gezien van de wijze waarop wij in Nederland samen leven. We moeten niet terug naar de tijd dat participatie afhankelijk was van liefdadigheid. Tegelijkertijd willen we ook geen samenleving, waarin het tegengaan van eenzaamheid afhankelijk is van betaalde en verzekerde zorg.
Daarom een hervorming. (lees meer...)


Doelen

Doel Documentatie
Administratieve lastenverlichting Administratieve lastenverlichting moet ertoe leiden dat meer inzet van professionals direct gerelateerd is aan het leveren van zorg. Dit kan enerzijds door de vraag naar verantwoordingsinformatie te beperken en anderzijds door de administratieve processen zelf efficiënter in te richten.
Afstemming tussen domeinen Zorgen voor een goede afstemming van de processen tussen de domeinen in de langdurige zorg (Wlz, Wmo, Zvw). Onder meer het voorkomen van samenloop.
Beleidsonafhankelijke inrichting van de informatievoorziening De informatievoorziening voor de langdurige zorg moet zodanig worden ingericht dat verschuivingen van zorg tussen domeinen niet langer leidt tot grote aanpassingen in softwaresystemen. Flexibiliteit in de informatievoorziening is gewenst om beleidskeuzes eenvoudig in de praktijk geïmplementeerd te kunnen krijgen.
Eenvoud voor de klant Om burgers te informeren en te betrekken moeten diensten en informatie eenvoudig beschikbaar zijn.
Governance De governance van het informatiestelsel moet helder zijn, zodat ketenpartners goede en duidelijke afspraken met elkaar kunnen maken die in de praktijk ook gerealiseerd zullen worden.
Kostenbeheersing Een belangrijke aanleiding voor de hervorming van de langdurige zorg is de beheersing van de kosten ervan. Dit betreft natuurlijk in eerste instantie de 'grote' geldstroom (zorguitgaven), maar ook de 'kleine' geldstroom (de uitvoeringskosten van o.a. de Wlz).
Standaardisatie Standaarden zijn een belangrijke element om tot flexibiliteit te komen.
Uniformering processen Dezelfde dingen hetzelfde en vergelijkbare dingen vergelijkbaar doen, is een belangrijk aspect om te komen tot administratieve lastenverlichting. De indeling van de zorg in verschillende domeinen is in zichzelf geen reden om processen vanuit het perspectief van de zorgaanbieder anders in te richten.
Verbeteren kwaliteit dienstverlening De burger is gebaat bij een kwalitatief goede dienstverlening, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening gebaat is bij een betrokken burger die in staat is eenvoudig feedback op de geleverde diensten te kunnen leveren.
Verbeteren kwaliteit informatie De verzamelde informatie over de kwaliteit, kosten en toegankelijkheid van de zorg moet juist en tijdig beschikbaar zijn, zodat beleidskeuzes op deze informatie gebaseerd kunnen worden.
Vereenvoudiging processen Vereenvoudiging van processen moet leiden tot een een efficiëntere administratie. Dit geldt zowel voor processen in het domein als interne processen bij ketenpartners. Voor het vereenvoudigen van processen in het domein zijn afspraken nodig tussen de betrokken ketenpartners over de te leveren verantwoordingsinformatie.
LIDA Wiki