Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Duurzame informatievoorziening

Duurzame informatievoorziening

De wens om tot een duurzaam en modern informatiestelsel voor de zorg te komen, spreekt ook uit de Kamerbrief dd. 23-10-2013 van de Minister van VWS. Het belang van actuele, eenduidige en betrouwbare informatie over de zorg is “cruciaal voor de ontwikkeling van beleid enerzijds én de implementatie van reeds afgesproken veranderingen in de zorg anderzijds.” Het gaat daarbij in het bijzonder om stuurinformatie om greep te krijgen en houden op het zorgdomein:

“Het door mij beoogde zorgbrede informatiestelsel concentreert zich op de gegevens en data die het individuele belang van een cliënt, instelling of bedrijf ontstijgen. Indien de kwaliteit, toegankelijkheid en toepasbaarheid van bepaalde informatie(stromen) voorwaardelijk is voor het functioneren van de zorg in Nederland, beschouw ik deze informatie(stromen) als ‘publiek belang’. Het gaat hier dus om optellingen, vergelijkingen, sectorale overzichten en onderzoeksinformatie, en niet om individuele dossiers. Het betreft dus bijvoorbeeld de informatie die patiënten nodig hebben om de prestaties van zorginstellingen te kunnen vergelijken, die verzekeraars en instellingen gebruiken om contracten te sluiten, die inspecteurs benutten om risico gestuurd toezicht te houden, die beleidsmakers toepassen om effecten van voorgenomen en ingevoerd beleid in te schatten, die wetenschappers benutten voor statische analyses en het op scherp stellen van nieuwe onderzoeksprogramma’s. Maar ook de informatie die marktonderzoekers gebruiken om trends te signaleren of systeemfalen te traceren, die ondernemers nodig hebben om nieuwe zorg- en behandelconcepten te ontwikkelen in het kader van bijvoorbeeld eHealth en andere vormen van technologische en sociale innovatie waarmee de Nederlandse zorg beter en goedkoper wordt. Al dergelijke functies zijn gediend met een goed ingericht, beheerd, onderhouden en bestuurd zorgbreed informatiestelsel.”

De onderstaande figuur uit de Kamerbrief schetst dit informatiestelsel. De beweging naar stabiele gegevensbronnen, in de vorm van kernregistraties, sectorale knooppunten en een gegevenswoordenboek, staat hierin centraal.

Toekomstvisie informatievoorziening. Bron: Kamerbrief dd. 23-10-2013

De onderstaande figuur beschrijft dit in wat meer detail. Deze is ontleend aan de Solution Architectuur Programma iHLZ en geeft de zorgdomeinen en voorzieningen in afgebakende ‘black boxes’ weer. Zo zijn de onderliggende relaties in kaart gebracht en is duidelijk waar de koppelvlakken zich bevinden.

IHLZ.png

De figuur laat een klant zien (de groene pijl) die om zorg vraagt. Dit verzoek tot zorg spreekt processen in de zorgketens (AWBZ, Wmo of Zvw) aan. Dit kan een indicatiestelling, het opstellen van een zorgovereenkomst of een declaratie, etc. zijn. Bij deze processen zijn ketenpartijen betrokken die broninformatie verzamelen. De blauwe pijlen geven hierbij informatiestromen weer. Een selectie van deze broninformatie komt via de infrastructurele knooppunten in registers terecht. Welke registers er in het zorgdomein precies nodig zijn wordt nog uitgezocht. Daarnaast betreft het ook landelijke basisregistraties, zoals de GBA, de BAG, etc.

Ketenpartijen nemen van deze registers ook weer informatie af. Dit betreft informatie die de ketenpartijen hergebruiken in de processen van de zorgdomeinen. Zo worden administratieve lasten teruggedrongen en wordt altijd met bron-informatie gewerkt. Denk aan een controle of een klant al een eerder een indicatiebesluit heeft uit een ander zorgdomein.

Tot slot hebben zorgaanbieders en klanten via de inkijkfunctie de mogelijkheid tot het raadplegen van de voor hun relevante gegevens in de registers. De rode pijlen geven hierbij de inkijkrelaties aan. Feitelijk loopt dit via de knooppunten.

LIDA Wiki