Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Efficiëntie door standaardisatie

Efficiëntie door standaardisatie

Met de afspraken in de architectuur wordt een efficiëntere en transparantere werkwijze in de gehele zorgketen beoogd. Belangrijk voor het slagen van deze efficiëntieslag is echter dat de afspraken over de standaardisatie en hergebruik worden nageleefd. Samen met de architecten van de desbetreffende organisatie kan worden beoordeeld wat de impact is van de afspraken op de interne organisatie. Een voorbeeld hiervan is dat gegevens worden hergebruikt uit basis- en sectorale registers en andere gemeenschappelijke bronnen. Dit betekent dat:

  • de verschillende organisaties niet langer zelf de gegevens verzamelen of beheren (hoewel lokale kopieën soms om redenen van performance wel nodig zullen blijven);
  • andere afspraken dienen te worden gemaakt over het afnemen van diensten van andere organisaties, bijvoorbeeld voor managementinformatie;
  • de uitwisseling van informatie straks plaatsvindt via een centraal sector knooppunt, en;
  • de uitwisseling volledig digitaal plaatsvindt.

Voor een succesvolle informatieuitwisseling is standaardisatie op dit meer technische niveau niet voldoende. Er is ook eenheid van taal nodig om begripsverwarring te voorkomen en de complexiteit in het zorgdomein terug te dringen. Dit geldt niet alleen binnen het Wlz-domein, maar ook in de zorg in bredere zin. Waar standaardisatie van begrippen niet haalbaar is door onoverkomelijke verschillen tussen domeinen, moet in elk geval worden gestreefd naar eenduidige vertalingen tussen die domeinen (bijv. via gegevenswoordenboeken). Wij verwijzen naar het project GuStan voor een verdere uitwerking van dit thema.

LIDA Wiki