Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Eigenschap:Implicaties

KennismodelKennismodel AIDA
TypeTekst
Geldige waarden
Meerdere waarden toegestaanNee
Weergave op invulformulierenTekstvak
Defaultwaarde
ToelichtingImplicaties
Specialisatie vanDeze eigenschap wordt gebruikt door de volgende elementtypen:


Pagina's die de eigenschap "Implicaties" gebruiken

Er zijn 25 pagina's die deze eigenschappen gebruiken.

(vorige 25 | volgende 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

A
AP01 - Diensten zijn herbruikbaar +Er moet een uniform overzicht zijn van binnen de Wlz geleverde diensten. Een Wlz-dienst: * is zó beschreven dat de resultaten en voorwaarden ook in een andere context begrepen kunnen worden. * maakt maximaal gebruik gemaakt van (open) standaarden om zo min mogelijk drempels op te werpen voor gebruik. * kent een minimum aan gebruiksvoorwaarden. * is aangemeld bij een landelijk serviceregister of dienstencatalogus.  +
AP02 - Ontkoppelen met diensten + * Voor de dienstverleningsprocessen in de Wlz zijn er referentie-procesmodellen vastgesteld; * In de referentie-procesmodellen is aangegeven welke processtappen, handelingen en informatieobjecten uit het dienstverleningsproces meerwaarde hebben voor andere organisaties; * Deze handelingen en objecten zijn zo beschreven en ontsloten als afzonderlijke en herbruikbare diensten; * De resulterende diensten zijn zo beschreven dat de resultaten en voorwaarden ook in andere context begrepen kunnen worden; * Deze diensten zijn gepubliceerd in een landelijk serviceregister of dienstencatalogus.   +
AP03 - Diensten vullen elkaar aan +Een Wlz-dienst * is beschreven; * de opzet is afgestemd met dienstverleners van verwante diensten om overlap en dubbel werk te voorkomen; * sluit aan op de verwante diensten.  +
AP04 - Positioneer de dienst +Wlz-diensten worden in de context van de bredere overheids- en zorgdienstverlening beschreven, gecommuniceerd en ontsloten: * de relevante groep diensten is bepaald (op basis van life event, doelgroep etc.); * er is onderzocht hoe deze diensten, voor welke doelgroepen ontsloten wordt: via welke organisaties, loketten, websites, formulieren etc; * de dienst is beschreven in relatie tot de andere diensten in dit domein; * de dienst wordt aangeboden via de in de Wlz gebruikelijke contactfuncties.  +
AP05 - Nauwkeurige dienstbeschrijving +Zorg voor een adequate beschrijving van de dienst. Deze beschrijft o.a. * begrippenkader of semantisch model * resultaat van de dienst voor afnemers * verantwoordelijke organisatie. * wettelijke basis * prijs en leveringsvoorwaarden * wijze van ontsluiting ** website, Klantcontactcentrum, formulieren * vereiste authenticatie * dialoog. De dienst kan alleen geleverd worden na afronding van een dialoog tussen afnemer en dienstverlener. Denk aan: de aanvraag van de dienst door de afnemer , de wedervraag van de dienstverlener om meer informatie en het antwoord daarop. Deze dialoog stelt voorwaarden aan de afnemer. De afnemer moet de beschrijving van deze dialoog begrijpen, wil hij aan de voorwaarden kunnen voldoen. * Kwaliteitsindicatoren voor aspecten als toegankelijkheid, vindbaarheid , beschikbaarheid, uitwisselbaarheid, betrouwbaarheid,authenticiteit en volledigheid. Deze indicatoren maken sturing op kwaliteit mogelijk. Op basis daarvan kan de dienstverlener verantwoording afleggen aan opdrachtgevers, afnemers en derde partijen (b.v. toezichthouders). Zie AP 29 en 30 * De kwaliteit van de dienst is vastgelegd in algemene leveringsvoorwaarden. Afspraken met afnemers worden vastgelegd in bijvoorbeeld Service Level Agreements (SLA's). De leveringsvoorwaarden en SLA's leggen zowel eisen op aan de leverende partij als aan de afnemer (randvoorwaardelijk voor de levering).  +
AP06 - Gebruik standaardoplossingen +Bij de beoordeling van standaardoplossingen moeten we een onderscheid maken tussen (uitwisselings)standaarden enerzijds en voorzieningen zoals knooppunten anderzijds. In beide gevallen spelen zowel de snelle beschikbaarheid als de brede bruikbaarheid van de oplossing een rol. Hergebruik van bestaande, reeds operationele standaarden en voorzieningen is gewenst. Breed inzetbare oplossingen verdienen daarbij de voorkeur boven smallere, om kosten te besparen en koppelingen over domeingrenzen heen te faciliteren. Zo zal een overheids- of zorgbrede oplossing de voorkeur hebben boven aparte Zvw-, Wlz- en Wmo-oplossingen.  +
AP07 - Gebruik de landelijke bouwstenen +Bij de inrichting van de informatievoorziening in het Wlz-domein worden de landelijke bouwstenen, zoals Digikoppeling, Digilevering, Digimelding, eHerkenning e.d. waar mogelijk gebruikt. * De voor de dienst relevante bouwstenen zijn geïnventariseerd en op geschiktheid beoordeeld. * Bij geschiktheid zijn ze opgenomen in de opzet van de dienst. Een belangrijke, nog onbeantwoorde vraag is het gebruik van e-overheidsbouwstenen door private partijen op grond van een publieke taak, zoals zorgaanbieders. Zij gebruiken op grond van die taak bijvoorbeeld ook het BSN en hebben toegang tot de GBA (BRP). Of zij dan ook de bouwstenen mogen gebruiken is nog niet duidelijk.  +
AP08 - Gebruik open standaarden +Met afnemers zijn afspraken gemaakt over de te gebruiken open standaarden. Hierbij wordt tijdig geanticipeerd op de ontwikkeling van de open standaarden Volgens (open) standaarden zijn beschreven: * de interactieprocessen * het berichtenverkeer * applicatieportfolio Organisaties werken volgens een open standaard voor procesmodellering die door alle samenwerkende partijen op uniforme wijze wordt toegepast. De gekozen open standaard is bepalend voor de keuze van modelleersystemen die deze standaard ondersteunen.  +
AP09 - Voorkeurskanaal internet +De organisatie is in staat om communicatie met de afnemer via internet en de andere gekozen kanalen af te wikkelen.  +
AP10 - Aanvullend kanaal +De organisatie is in staat om communicatie met de afnemer via meerdere kanalen af te wikkelen.  +
AP11 - Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal + * Alle relevante (klantcontact)informatie is beschikbaar voor de medewerkers aan het loket. * De dienstverlener kan altijd beschikken over het klantbeelden alle relevante contactinformatie met de klant, ongeacht het kanaal waarover de communicatie is en /of wordt gevoerd. * Op alle kanalen is dezelfde informatie beschikbaar, uit één bron. * Verwerking en intake zijn losgekoppeld: afhandeling van aanvragen kan onafhankelijk van het kanaal gebeuren waarlangs het verzoek binnen komt. * De mogelijke wisselingen tussen de kanalen zijn beschreven, zodat de afnemer op verschillende contactmomenten verschillende kanalen kan kiezen. * Informatie over de kanaalkeuze, per contactmoment is als meta-informatie vastgelegd.   +
AP12 - Eenmalige uitvraag + * Er is een overzicht van alle voor de levering van de dienst noodzakelijke gegevens * Van elk van deze gegevens is vastgesteld of het al binnen de keten geregistreerd is of niet. Voor de gegevens die reeds geregistreerd staan, is vastgesteld wat de bronregistratie is. Ook is vastgesteld welke van deze gegevens authentieke gegevens zijn * Zijn er voor de dienst authentieke gegevens nodig, dan worden deze betrokken uit de daarvoor aangewezen registraties. * Is er behoefte aan niet-authentieke gegevens, dan wordt nagegaan of deze deze informatie al in eigen huis of bij andere ketenpartij beschikbaar is. Wanneer dat het geval is en de Wbp het toestaat, wordt deze informatie hergebruikt. Ook wanneer een andere organisatie de bronhouder is, wordt de informatie daarvan afgenomen. * Is de informatie beschikbaar en moet deze enkel gecontroleerd en aangevuld worden? Leg dan de reeds beschikbare informatie ter controle en aanvulling voor aan de afnemer.   +
AP13 - Bronregistraties zijn leidend + * Alle relevante informatie-objecten zijn geïnventariseerd * informatie-objecten worden beheerd. * Per informatie-object is de bron en daarmee de juridische aansprakelijkheid voor de juistheid van het object vastgesteld * Authentieke gegevens, zoals beschreven in de wetgeving op basisregistraties, worden afgenomen van de basisregistraties * Authentieke gegevens, zoals vastgesteld in de afspraken tussen de ketenpartijen, worden afgenomen van de betreffende sector- of domeinregistratie * De juistheid van de gebruikte informatie-objecten wordt niet voor gebruik gecontroleerd.   +
AP14 - Terugmelden aan bronhouder +Bij de inrichting van registraties in het Wlz-domein moet ook voor terugmeldvoorzieningen worden gezorgd: * Er zijn procedures en middelen om twijfel aan de juistheid te melden. * Met bronhouders zijn afspraken gemaakt voor de inname en verwerking van de meldingen. * Van alle in de dienst gebruikte gegevens is vastgelegd welke acties bij gerede twijfel aan deze gegevens moeten worden uitgevoerd.  +
AP15 - Doelbinding + * Op basis van de meta-informatie kan worden vastgesteld wat de oorspronkelijke reden is van het verzamelen van de informatie. * Het doel waarvoor informatie wordt uitgevraagd, is vastgelegd en getoetst door bevoegde instanties. * In samenwerkingsrelaties is vooraf bepaald wat het gemeenschappelijke doel van de samenwerking is en of alle deelnemers in het kader hiervan informatie mogen delen, bijvoorbeeld over personen.   +
AP16 - Identificatie informatieobjecten + * Betrokken dienstverleners gebruiken dezelfde identificatiemethode. * Informatieobjecten worden beheerd. * Bij gebundelde diensten maken dienstverleners afspraken over de informatieobjecten die hierin een rol spelen.   +
AP17 - Informatieobjecten systematisch beschreven + * Alle partijen gebruiken dezelfde systematiek van beschrijving. * informatieobjecten worden gedefinieerd en systematisch beschreven onder andere door het vastleggen van gegevens over inhoud, vorm en structuur van een document, over technische gegevens, conversie, migratie en opslagformaten. * Bij gebundelde diensten maken de partijen afspraken over de informatieobjecten die hierin een rol spelen. * Digitale informatieobjecten kunnen aan de hand van metagegevens worden gereconstrueerd.   +
AP18 - Ruimtelijke informatie via locatie +Er is vastgesteld of: * de dienst ruimtelijke informatie bevat die op een interactieve kaart kan worden ontsloten * welke kaartinformatie er in het relevante domein van diensten wordt gebruikt om ruimtelijke informatie in te ontsluiten De geïdentificeerde ruimtelijke informatie is ontsloten via de relevante interactieve kaarten.  +
AP19 - Perspectief afnemer +De dienstverlener sluit bij het aanbieden van de dienst aan bij de * de vaardigheden, voorkeuren en het (zoek)gedrag van de afnemer en doelgroep zijn vastgesteld * geeft op basis hiervan de dienst vorm en past deze zo nodig aan * heeft bepaald welke (aspecten van) diensten binnen de keten of daar buiten gelden als benchmark * zoekt zo nodig naar samenwerking over de keten heen  +
AP20 - Persoonlijke benadering + * De dienstverlener slaat klantcontactinformatie op (contactmomenten-, personen, afgenomen diensten en voorkeuren) en bouwt op basis hiervan klantbeelden (zie definitie) op. * De dienst wordt aangevraagd en geleverd op basis van deze klantbeelden. * Dit klantbeeld is beschikbaar in alle contactfuncties (zie definitie) wanneer er contact is met de afnemer * Bij de verzameling van klantcontactinformatie informeert de dienstverlener over alle verwerkingen. * De dienstverlener deelt klantcontactinformatie met andere dienstverleners in het kader van persoonsgerichte dienstverlening. Juridische en praktische implicaties hiervan zijn onderzocht.   +
AP21 - Bundeling van diensten +De aanbod- en vraagzijde van de markt zijn in kaart gebracht: * doelgroepen en hun perspectief * aanverwante diensten en dienstverleners Afstemming is gezocht met de andere relevante dienstverleners. De dienst wordt (vanuit perspectief van de afnemer) gebundeld aangeboden met een of meer diensten van andere organisaties  +
AP22 - No wrong door + * De dienstverlener zorgt voor informatie over de dienst en een passende ontsluiting. * Er is onderzocht welke contactfuncties het meest gebruikt worden door de doelgroep van de dienst (die dus de meeste afnemers zouden kunnen doorverwijzen). Afspraken met de betreffende organisaties borgen de doorverwijzing. * Deze contactfuncties en hun medewerkers beschikken over de informatie die nodig is om de vraag van de afnemer zodanig te verhelderen, dat gericht naar de dienst kan worden doorverwezen. Deze medewerkers zijn in staat om te werken met alle relevante zoekinstrumenten. * De dienst is vindbaar en toegankelijk via alle contactfuncties * De dienst maakt deel uit van overzichten van overheidsdienstverlening (zoals Samenwerkend Catalogi, thematische webportals)   +
AP23 - Automatische dienstverlening +Per dienst is bepaald: * of automatische verstrekking gewenst is * de invulling van de automatische verstrekking * welke signalen (ook van andere organisaties) de dienstverlening in gang zetten. De dienstverlener deelt daartoe klantcontactinformatie met andere dienstverleners. Juridische en praktische implicaties hiervan zijn onderzocht.  +
AP24 - Proactief aanbieden +Per dienst is bepaald: * voor welke doelgroepen en in welke situaties een proactief aanbod van de dienst gewenst is * welke signalen de dienstverlening in gang zetten * welke andere verwante diensten in dit domein worden aangeboden * welke dienstverleners in dit domein contact hebben met de doelgroep. Deze dienstverleners krijgen de informatie die nodig is om de relevantie van de dienst voor de doelgroep te kunnen beoordelen. * welke klantcontactinformatie voor andere dienstverleners als signaal bruikbaar is en wat de juridische en praktische implicaties van dit hergebruik zijn  +
AP25 - Transparante dienstverlening + * De dienstverleningsprocessen zijn geautomatiseerd. * De afnemer kan online 24/7 per week, of op elk ander afgesproken moment, de status raadplegen. * Statusovergangen zijn inzichtelijk gemaakt. * De voor de afnemer relevante voortgangsinformatie in de totstandkoming van diensten is beschreven (zowel als kwaliteitsattribuut in het metamodel van de dienst als in de leveringsvoorwaarden (SLA)). * Voor het bepalen van relevante voortgangsinformatie is de behoefte van de afnemer of doelgroep geïnventariseerd. * De bijbehorende stadia in het uitvoeringsproces zijn eenduidig vastgelegd en gekoppeld aan het klant- en zaaknummer. * Aan de voortbrenging van de dienst is een casus of zaak gekoppeld die uniek identificeerbaar is en via alle kanalen beschikbaar en toegankelijk (transparant) blijft gedurende de geldigheidstermijn. * Voortgangsinformatie wordt ontsloten via alle kanalen waarlangs de dienst wordt verleend én via de persoonlijke contactvoorzieningen van voorkeur van de afnemer (via MijnBank, MijnOverheid.nl, MijnBerichten, e-mail). * De afnemer wordt geïnformeerd over statuswijzigingen.   +
LIDA Wiki