Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Te ontsluiten gegevens

Dit document bevat de volgende onderdelen:


Inleiding

In dit hoofdstuk analyseren we welke gegevensbronnen in het AWBZ/Wlz-domein er zijn en welk belang er is bij de ontsluiting hiervan, ook richting andere domeinen. We kijken hierbij vanuit het perspectief van een verandering van een ‘push’ naar een ‘pull’ model, zoals beschreven in hoofdstuk 2 en beschrijven of en op welke wijze deze gegevens beschikbaar gesteld kunnen worden: via registers, knooppunten of anderszins. Voor de goede orde: deze versie van het document bevat eerste ideeën over relevante bronnen en de ontsluiting daarvan. Dit wordt nader uitgewerkt in overleg met het veld.

Een definitieve keuze voor het ontsluiten van bronnen hoeft niet in één keer gemaakt te worden: door te beginnen met het ontsluiten van de meest relevante gegevens en telkens weer te bekijken of bepaalde bronnen toegevoegd zouden moeten worden in de dan geldende situatie, kan een verandering van ‘push’ naar ‘pull’ geleidelijk doorgevoerd worden. Gezien de doorgaande veranderingen in het zorglandschap schieten we op een bewegend doel, dus een statisch eindbeeld is niet te geven.

De onderstaande figuur geeft een intuïtieve blik op het huidige AWBZ-landschap, waarin is aangegeven welke gegevens bij welke partijen beschikbaar zijn. Dit is input voor de analyse van mogelijke registers.

Awbz bronnen.jpg

We gaan hierbij verder uit van de ketenprocessen, de bedrijfsfuncties en informatiestromen en van de doelen van centrale ontsluiting en criteria voor registers.

Conclusie op hoofdlijnen

Elders beschouwen we in meer detail de wenselijkheid van het breder ontsluiten van gegevensbronnen, door middel van knooppunten, registers of anderszins. Het kan daarbij gaan om ontsluiting van de ‘dat’ (bijv. is er een contract tussen A en B?), de ‘wat’ (bijv. welke zorg is gecontracteerd?) en detailinformatie (bijv. prijs, volume, kwaliteit e.d.).

Kort samengevat zijn de conclusies daaruit als volgt:

  • Indicaties: zeer wenselijk. Breed gebruik voorzien, van grote waarde en een natuurlijke partij om dit te ontsluiten. Goede gegevensbescherming en een duidelijk onderscheid tussen ‘dat’ en ‘wat’ informatie is noodzakelijk, gezien de gevoeligheid (medische gegevens).
  • Contracten: wenselijk, maar op beperkt niveau. Brede inzage in bestaan van contractrelaties tussen zorgaanbieder en zorgkantoor voor specifieke zorgsoort is gewenst, maar specifieke inzage in prijs-, kwaliteits- en volume-afspraken mogelijk minder.
  • Toewijzingen: minder wenselijk. Onvoldoende belang, verandering van AWBZ naar Wlz maakt dat bovenregionale problematiek op andere wijze kan worden teruggedrongen.
  • Zaken: wenselijk, maar complex. Zaakgegevens zijn over veel partijen verspreid. Bij elkaar brengen hiervan is niet eenvoudig en zal waarschijnlijk pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.
  • Zorgplannen: misschien wenselijk, maar complex. De precieze rol van zorgplannen in de systematiek is echter nog onvoldoende helder om hier concrete uitspraken over te doen.
  • Leveringen: wenselijk. Deze gegevens zijn voor tal van partijen nuttig, onder meer voor wachtlijstbeheersing. Ontsluiting hiervan bij de bron (de grote en diverse groep zorgaanbieders) is niet eenvoudig. Centrale registratie is (zeker in eerste instantie) eenvoudiger, ook al omdat de aanbieders deze gegevens toch al moeten leveren aan zorgkantoren en CAK. Goede bescherming (medische gegevens) is noodzakelijk.
  • Betalingen: minder wenselijk. Dit vult geen wezenlijke behoefte in die niet nu al is afgedekt.

De onderstaande figuur vat deze conclusies samen. De waarde voor het domein en de complexiteit van het ontsluiten van deze informatie staan op de assen. De kleurcodering is als volgt:

  • Groen: duidelijke ontwerpkaders aanwezig; kan op korte termijn gerealiseerd worden.
  • Oranje: belangrijke ontwerpkeuzes moeten nog gemaakt worden; mogelijk op middellange termijn.
  • Rood: vereist een uitgebreide analyse; zal pas op langere termijn gerealiseerd kunnen worden.

Voor een gedetailleerde beschouwing en onderbouwing hiervan, zie de volgende secties.

Analyse bronnen.png

Voor een gedetailleerde analyse en onderbouwing hiervan, zie de volgende secties.

LIDA Wiki