Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Indicaties (Gegevensontsluiting)


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Indicaties

Indicaties van cliënten omvatten informatie over type zorg, vorm en hoeveelheid waarvoor een cliënt (een burger met een zorgbehoefte) in aanmerking komt. Een meer gedetailleerde analyse van deze informatie volgt elders. Deze informatie ontstaat bij de indicatiestelling door het CIZ en wordt op diverse plaatsen in de keten en in aanpalende domeinen gebruikt, onder meer door gemeenten om samenloop met de Wmo te voorkomen. Omdat de informatie al bij het ontstaan centraal beschikbaar is, ligt de inrichting van een indicatieregister door het CIZ voor de ontsluiting van deze informatie voor de hand.

Doelen

De onderstaande tabel beschrijft of aan de doelen voor centrale ontsluiting van gegevens is voldaan. Dit is een eerste controle om te bepalen of centrale ontsluiting van indicatiegegevens wenselijk is.

# Criterium Vervuld? Opmerkingen
1 Meervoudig gebruik ja cliënten, zorgkantoren, zorgaanbieders, CAK, zorgverzekeraars, gemeenten
2 Waarde ja indicatiebesluit heeft grote consequenties
3 Kwaliteit ja zowel in actualiteit als juistheid
4 Regie op gebruik (en onderhoud) ja er is zicht op de afnemers
5 Hoge beschikbaarheid ja m.n. voor partijen 'achterin' de keten
6 Beheerkosten (ja) efficiënt zonder onnodige stromen

Bij

  1. Het meervoudig gebruik volgt uit de analyse van de informatiestromen, waarin de indicatie in meerdere bedrijfsfuncties van belang is.
  2. Het indicatiebesluit is van groot belang voor de cliënt, heeft juridische en financiële consequenties (recht op [vergoeding van] zorg) en leidt tot tal van vervolgacties. Zorgaanbieders hebben de informatie nodig om te weten welk soort zorg een cliënt nodig heeft. CAK kan eerder processen starten zodra bekend is dat een cliënt een indicatie heeft (vroegsignalering). De COV-check kan met deze informatie worden uitgebreid zodat rekeningen van bijv. apothekers naar de AWBZ/Wlz gaan in plaats van zorgverzekeraars voor cliënten met een indicatie.
  3. Ten opzichte van het estafette-model is er een hogere garantie op de juistheid (geen vervuiling door veranderingen onderweg) en actualiteit (geen na-ijleffect) van de informatie.
  4. Het verplichte gebruik van registers leidt er toe dat informatie over indicaties alleen direct uit het register kan worden gehaald, zodat er een helder zicht is op waar deze gegevens gebruikt zijn.
  5. Partijen ‘achteraan’ in de estafette kunnen via een register eerder over de indicatiegegevens beschikken, waarmee sommige processen sneller in gang gezet kunnen worden. Dit vraagt mogelijk wel een aanpassing van die processen.
  6. Het estafette-model, waarin informatie wordt verstuurd op het moment dat deze ontstaat, leidt tot mogelijk onnodige informatiestromen ten opzichte van het register-model waarin informatie alleen wordt opgehaald op het moment dat deze wordt gebruikt; deze efficiëntie vertaalt zich uiteindelijk in lagere beheerskosten.

Rollen

De onderstaande tabel beschrijft welke organisaties voor indicatiegegevens de rollen voor registers kunnen vervullen.

Rol (Register) Actor
Registerhouder Ministerie van VWS
Verstrekker CIZ
Bronhouder CIZ
Afnemers Zorgaanbieders, Zorgkantoren, Cliënten, Zorgverzekeraars, Gemeenten, CAK

Analyse

Op alle doelen en criteria, zoals beschreven in de voorgaande secties, is een duidelijk positief effect van een dergelijk register te verwachten. Omdat het CIZ dé indicatiesteller is en daarom al over de benodigde informatie beschikt, vanuit zijn rol als indicatieorgaan, ligt het voor de hand om dit als een centraal register bij CIZ in te richten. CIZ is ook al bezig met de voorbereidingen van een ‘zorgtoegangsregister’ om deze informatie te ontsluiten (status april 2014). De bestuurlijke verantwoordelijkheid als registerhouder zou hiervoor bij het Ministerie van VWS moeten liggen.

Bij de toegang tot indicatiegegevens is er een belangrijk onderscheid tussen ‘dat’ en ‘wat’. Gemeenten hebben voor hun Wmo-cliënten inzicht nodig dat er een AWBZ/Wlz-indicatie is, omdat een Wlz-cliënt geen recht meer heeft op Wmo. Wat die indicatie is (de inhoudelijke beoordeling e.d.) is hiervoor niet van belang. Wel speelt nog mee of de cliënt al Wlz-zorg ontvangt; tot dat moment blijft de gemeente verantwoordelijk. Gemeenten moeten de informatie over de Wlz-indicatie van ‘hun’ Wmo-cliënten kunnen opvragen. Het CIZ is wettelijk verplicht gemeenten deze informatie op hun verzoek te verstrekken.

Het CAK kan op grond van informatie dat een cliënt een indicatie heeft gekregen alvast het proces rond de eigen bijdrage opstarten (‘vroegsignalering’), om bijvoorbeeld alvast inkomensgegevens bij de BRI op te halen. Ook hiervoor is de inhoud van de indicatie niet nodig. Voor een zorgaanbieder is uiteraard de benodigde zorg zelf wel van belang.

Met het oog op privacybescherming moet een zo minimaal mogelijke set gegevens worden uitgewisseld. Een indicatie- of zorgtoegangsregister zal daarom op grond van de gebruiksdoelen een gebruikende partij meer of minder informatie moeten verstrekken. Deze gegevens kunnen met een inkijkvoorziening bovenop een dergelijk register worden ontsloten.

Belangrijk hierbij is wie behoefte heeft aan de informatie over deze zorgtoegang; betreft dit gemeenten (in het kader van de Wmo),andere overheidsorganisaties zoals UWV en/of private partijen zoals zorgverzekeraars en zorgaanbieders? Authenticatie en autorisatie van partijen en hun medewerkers voor gebruik van dergelijke inkijkvoorzieningen zal vanzelfsprekend goed geregeld moeten zijn, gezien het gevoelige karakter (risicoklasse III) van deze gegevens.

Voor de uitwisseling van gegevens over domeingrenzen heen wordt voorts gestreefd naar de inzet van een aantal bestaande knooppunten zoals VeCoZo en het Inlichtingenbureau, om het gemeentelijke en het zorgdomein te koppelen. Het project GuStan is voor de uitwerking hiervan verantwoordelijk.LIDA Wiki