Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Ketenproces (PGB toekennen) (View)


Het ketenproces voor het verkrijgen van een persoonsgebonden budget.

Afhandelen toetsingCoördineren zorgleveringBeoordelen ZB i.c.m. ZOToelichten/ aanpassen zorgbeschrijvingControleren werkgeverschapToelichten/ aanpassen zorgovereenkomstOpstellen zorgbeschrijvingRegistreren ZO en ZBRegistreren afsprakenContracteren zorgaanbiederAanmaken PGB-dossierBesluiten over indicatieToekennen PGBAanvraag PGBBeoordelen aanvraagAanvragen indicatieZorgvraagKetenproces -PGB toekennen- -View-.svg

Toelichting

Naast zorg in natura kent de Wlz ook het Persoonsgebonden Budget (pgb Wlz). Dit zijn middelen waarmee de klant zelf bepaalt wie zijn zorgverlener wordt. De klant kan iemand aannemen met wie het klikt, die precies de zorg geeft die nodig is, die zorg geeft op de manier die gewenst is en die komt op tijden het de klant uitkomt. Dit geeft ruimte en vrijheid voor de klant, maar vereist ook een inspanning.

De aanvraag van een pgb Wlz

Voor een pgb Wlz is een indicatie nodig, net als bij reguliere Wlz-zorg. Het CIZ stelt deze indicatie voor de Wlz. Daarna handelt het zorgkantoor het verzoek voor het pgb af.

Voor de Wmo is de gemeente de verantwoordelijke organisatie voor indicaties en toekenning van een pgb.

Voor jongeren onder de 18 jaar met een psychiatrische ziekte of ernstige gedragsproblemen stelde voorheen Bureau Jeugdzorg de indicatie. Bureau Jeugdzorg hielp ook jongeren van 18 tot 23 jaar. Zij konden in aanmerking komen voor voortgezette zorg of hervatting van zorg. Voortgezette zorg betekent dat de zorg is gestart voor het 18e levensjaar en verlengd moet worden. Er is sprake van hervatting van zorg als de zorg binnen zes maanden na beëindiging weer moet worden hervat. Deze verantwoordelijkheden zijn onder de nieuwe Jeugdwet per 1-1-2015 overgegaan naar de gemeenten.

Administratie, ondersteuning en controle

Het pgb geeft de klant vrijheid, maar ook verplichtingen; de budgethouder moet zijn uitgaven verantwoorden en dat vereist een inspanning: de klant moet een administratie voeren. Die administratie omvat een administratie van alle uitgaven die worden gedaan ten laste van het pgb en indien van toepassing een werkgeversadministratie ( w.o. salarisadministratie, pensioenadministratie en ziek- en herstel administratie). Bij een pgb voor Wlz-zorg controleert het zorgkantoor de administratie van de utigaven.

De werkgeversadministratie kan door de budgethouder worden uitbesteed aan het Servicecentrum PGB van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast kan de administratie worden uitbesteed aan pgb-bureaus de budgethouders blijft echter uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor zijn pgb.

Trekkingsrecht voor pgb-houder

Een belangrijke wijziging is de invoering van het trekkingsrecht dat per 1 januari 2015 voor alle budgethouders geldt. Het zorgkantoor maakt het pgb dan over aan de SVB. De budgethouder krijgt geen voorschot op de eigen pgb-rekening. De SVB betaalt de zorgverleners nadat de budgethouder de SVB opdracht geeft hen te betalen. Deze declaraties worden betaalbaar gesteld nadat een door het Zorgkantoor goedgekeurd Zorgcontract (met een zorgbeschrijving) bij de SVB is geregistreerd.

De SVB is door het Ministerie van VWS gevraagd een systeem van trekkingsrechten te realiseren voor drie wetten: Wlz, Wmo en Jeugdwet. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met de betrokken opdrachtgevers: ZN/zorgkantoren en VNG/Gemeenten, waarbij wordt gestreefd naar integrale dienstverlening aan budgethouders, opdrachtgevers en ketenpartners.

Dat systeem moet voldoen aan een aantal eisen en wensen van de betrokken ketenpartijen:

  • VWS: oneigenlijk gebruik voorkomen en een basis bieden om fraude gemakkelijker te bestrijden;
  • 400 gemeenten: uitvoeren Wmo en Jeugdwet;
  • 32 zorgkantoren en 9 concessiehouders: uitvoeren Wlz;
  • Budgethouders: een prettig werkend en ontzorgend systeem.

Het domein pgb Wlz: ketenproces en betrokkenen

De belangrijkste betrokkenen en hun aandeel in het ketenproces pgb Wlz zijn weergegeven in de twee figuren, voor deprimaire processen 'pgb toekennen' en 'pgb leveren'. N.B.: Deze procesbeschrijvingen laten zaken als bezwaar en beroep buiten beschouwing.

Uit de figuur blijkt de centrale positie van de SVB binnen het domein pgb Wlz. Hier komen informatiestromen bijeen over de individuele klanten, zorgkantoren en zorgaanbieders. Data zijn kunnen worden geaggregeerd tot informatie over alle klanten, zorgkantoren en zorgaanbieders. Hierdoor is het mogelijk om besturings- en procesinformatie over het domein pgb Wlz te ontsluiten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de beschikbare landelijke infrastructuren en voorzieningen.

LIDA Wiki