Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Landschapsoverzicht


De onderstaande figuur geeft een overzicht op hoofdlijnen van partijen en relaties in het Wlz-landschap (1-1-2015), die als uitgangspunt voor onze analyse van de situatie nu en in de nabije toekomst dient. We zien hierin de betrokken organisaties en de diverse stromen (informatie, geld, levering van zorg) die hen verbinden. Dit overzicht is een van de startpunten voor onze verdere analyse van diensten, functies, processen en rollen in dit domein. In de figuur is ook een deel van de Wmo-relaties opgenomen. Dit enerzijds vanwege de onderlinge verwevenheid, anderzijds om zichtbaar te maken dat deze veel verwantschap vertonen met de Wlz-wereld.

Awbz wmo basisplaat.jpg

N.B.: niet alle uitzonderingsgevallen en bijzondere stromen zijn in deze figuur opgenomen. Zo wordt de geleverde zorg voor cliënten die vanwege plaatsgebrek nog in een ziekenhuis liggen maar eigenlijk Wlz-zorg moeten krijgen, van ziekenhuis doorgegeven aan zorgkantoor.

Wanneer we dit landschap verder analyseren, zien we hierin de onderstaande waardeketen. Deze waardeketen is door het programma eCare (de voorloper van het Platform IZO) vastgesteld en wordt ook gevolgd bij het vastleggen van de iStandaarden.

Waardeketen.png

In deze waardeketen zien we onderaan de primaire, waardetoevoegende fasen vanuit het cliëntperspectief: van de eerste bewustwording van de situatie tot en met het eventueel betalen van een eigen bijdrage en de evaluatie van de geleverde zorg; erboven zie we de ondersteunende processen van financiering, sturing & control en beleid.

Deze waardeketen richt zich meer op de essentie dan de voorgaande landschapsbeschrijving; er zijn immers tal van rolverdelingen over betrokken partijen mogelijk om tot dezelfde toegevoegde waarde voor cliënten te komen. Ook schrijft de waardeketen geen tijdsvolgorde voor; zo kan in sommige gevallen betaling in de tijd vooraf gaan aan levering en vindt soms levering plaats voor toeleiding.

Naast deze cliëntwaardeketen is er ook een zorgmanagementwaardeketen te schetsen. Deze omvat op hoofdlijnen zorgvraaganalyse, budgettering, zorginkoop, levering, bekostiging en evaluatie. Beide waardeketens zijn samen een startpunt voor de verdere analyse van de informatievoorziening.

LIDA Wiki