Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Leveringen (Gegevensontsluiting)


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Leveringen

Bij leveringen betreft het informatie over de geleverde zorg (zorgtype, volume, periode). Het betreft hier informatie die op dit moment ook al aan bijvoorbeeld zorgkantoren en het CAK geleverd wordt. Deze is van belang binnen het AWBZ/Wlz-domein, maar ook een bredere ontsluiting (incl. Wmo, Zvw en/of Jeugdzorg) is denkbaar. Met behulp van deze informatie kan onder meer worden bekeken of er een goede match is tussen geïndiceerde, geleverde en gedeclareerde zorg, bijvoorbeeld voor beheersing van wachtlijsten.

Doelen

De onderstaande tabel beschrijft of aan de doelen voor centrale ontsluiting van gegevens is voldaan.

# Criterium Vervuld? Opmerkingen
1 Meervoudig gebruik ja zorgkantoren, CAK, cliënten, Kwaliteitsinstituut
2 Waarde ja
3 Kwaliteit ja o.a. door eerder informeren cliënt
4 Regie op gebruik (en onderhoud) ja
5 Hoge beschikbaarheid -
6 Beheerkosten (ja)

Bij

 1. De geleverde zorg is de basis voor verschillende vervolgprocessen. Ook cliënten zouden inzicht moeten kunnen krijgen in de (correctheid van) de aan hun geleverde zorg. Het Kwaliteitsinstituut zou deze gegevens kunnen gebruiken bij monitoren van de kwaliteit van de geleverde zorg.
 2. De geleverde zorg is belangrijke stuurinformatie voor verschillende partijen.
 3. Met name door het vroegtijdige inzicht over de geleverde zorg en de correcties (terugmelding) die dat kan opleveren, wordt de kwaliteit van de informatie verbeterd.
 4. Gebruik van een register maakt inzichtelijk wie de informatie gebruikt (hoewel de concrete invulling van het register dit zou kunnen bemoeilijken).
 5. De beschikbaarheid van de gegevens is op dit moment geen probleem, maar wel een voorwaarde vanuit aangesloten processen.
 6. Een beter gestroomlijnde registratie van geleverde zorg kan uiteindelijk tot lagere beheerskosten leiden. Dit is hier echter geen hoofddoel.

Rollen

De onderstaande tabel beschrijft welke organisaties voor het ontsluiten van leveringsgegevens de rollen voor registers kunnen vervullen. Ook bij leveringen is, net als bij contracten, niet op voorhand duidelijk wie de registerhouder zou moeten zijn. Mogelijk ligt hier een rol voor de gezamenlijke brancheorganisaties Actiz, VGN, NVZ, NFU en GGZ Nederland, verenigd in Brancheorganisaties in de Zorg.


Rol (Register) Actor
Registerhouder Brancheorganisaties in de Zorg?
Verstrekker Vektis? VeCoZo? CAK?
Bronhouder Zorgaanbieders
Afnemers Zorgkantoor, Cliënt, CAK, Kwaliteitsinstituut

Analyse

Ontsluiting van leveringsgegevens kan via een centraal register plaatsvinden, dat gevuld wordt vanuit de stroom leveringsgegevens die toch al moeten worden verstrekt door zorgaanbieders aan zorgkantoren of CAK. Een dergelijke centrale opslag van leveringsgegevens doet wel afbreuk aan het principe van registratie aan de bron.

Een andere oplossing voor centrale ontsluiting van leveringsgegevens is een aanbodgedreven knooppunt dat de lokale administraties van zorgaanbieders ontsluit. Met name kleine organisaties hebben echter vaak niet de mogelijkheden en capaciteit om hun eigen administratie eenvoudig te ontsluiten en te koppelen aan een dergelijk knooppunt. Een decentrale oplossing stelt namelijk eisen aan de individuele bronnen, bijvoorbeeld voor wat betreft beschikbaarheid en toegankelijkheid. Daarbij is het de verwachting dat grotere organisaties deze eisen wel zouden kunnen invullen.

Een oplossing hiervoor is een aanbodgestuurd knooppunt dat de registratie van zorgaanbieders ontsluit, in combinatie met een centrale registratie voor zorgaanbieders die niet kunnen (of willen) voldoen aan de eisen aan een decentrale ontsluiting via een knooppunt. Een dergelijke centrale registratie zou bijvoorbeeld via een webportaal door kleine zorgaanbieders kunnen worden gebruikt om de door hun geleverde zorg te registreren. Hieraan is wel een risico verbonden dat specifieke aandacht vergt: Op het moment dat het register niet bij de bron ligt, kan er inconsistentie optreden tussen de vastlegging in het register en de feitelijke situatie bij de gegevenseigenaar.

Verder ligt het voor de hand om het verstrekken van het aanbodgestuurde knooppunt én de centrale registratie bij één partij te beleggen. Een optie zou het CAK kunnen zijn, omdat zij de geleverde zorg toch al aangeleverd krijgen (voor het vaststellen van eigen bijdragen).

Belangrijk hierbij is een goed notificatiemechanisme. In de huidige iWlz-berichten zijn aanvang en einde zorg belangrijke meldingen. Een eventueel leveringenknooppunt zal o.a. zorgkantoren op de hoogte moeten stellen van wijzigingen in de zorgsituatie van cliënten. Het gedistribueerde karakter van deze informatie maakt dit een extra uitdaging. De aangesloten zorgaanbieders notificeren het knooppunt van de wijzigingen, dat de aangesloten ‘abonnees’ weer op de hoogte stelt. Naar aanleiding van deze notificatie kunnen die abonnees vervolgens indien nodig de gegevens weer ophalen, via het knooppunt bij de authentieke bron. Voor de basisregistraties is Digilevering voorzien als mechanisme voor notificaties. Dit zou idealiter ook voor de zorgsector gebruikt kunnen worden, mogelijk in de vorm van een sectorspecifieke ‘kloon’.

Uitdaging

De geleverde zorg kan gezien worden als 'de geleverde zorg aan de cliënt', maar ook als 'de geleverde zorg vanuit de Wlz'. Het is niet ondenkbaar dat een cliënt meer zorg ontvangt dan er vanuit de Wlz wordt vergoed. De vraag is waar kan (of moet) worden vastgelegd welk deel van de geleverde zorg uit de Wlz komt en welk deel (dus) niet.

Opties:

 1. De zorgaanbieder registreert de geleverde zorg en het gedeelte Wlz-zorg volgt uit de declaratie.
  Nadeel: een uitvoerder kan pas op het moment van declareren terugkoppelen dat bepaalde zorg niet uit de AWBZ vergoed wordt.
 2. De zorgaanbieder registreert de geleverde zorg en verdeelt de bestede uren over de verschillende domeinen (inclusief de privaat door de cliënt zelf bekostigde zorg).
  Nadeel: Een grotere administratieve last voor zorgaanbieders, en hoe blijft de geleverde (Wlz) zorg gelijk lopen met de gedeclareerde (Wlz) zorg?

In beide opties is het nog de vraag wanneer (c.q. hoe vaak) de geleverde zorg wordt geregistreerd. Het ligt in beide gevallen voor de hand om hiervoor hetzelfde ritme te kiezen als dat van declaraties (bijv. maandelijks). Optie 1 wordt dan het meest verkieslijk; er is hooguit één maand van onzekerheid aan de kant van de zorgaanbieder over het al dan niet uit de AWBZ vergoeden van die zorg. Bovendien is er met behulp van de gegevens uit van de indicatie ook op voorhand al een inschatting hiervan te maken.

Een leveringenknooppunt ontsluit privacygevoelige gegevens over de zorg die cliënten krijgen op een manier die enigszins te vergelijken valt met een EPD of meer nog met het LSP (hoewel het hier geen rechtstreekse medische informatie over bijvoorbeeld diagnoses betreft). Dit vraagt om een stevige bescherming. De maatschappelijke gevoeligheid rond dit thema kan invloed hebben op de haalbaarheid van een dergelijke ontsluiting.

Ook de transparantie die dit van zorgaanbieders vraagt, kan weerstand oproepen. Anderzijds moeten leveringsgegevens ook nu al door zorgaanbieders aan zorgkantoren en aan het CAK moeten worden doorgegeven. Tot slot is de technische complexiteit van een dergelijk knooppunt (vergelijkbaar met die van het LSP) een factor in de haalbaarheid hiervan.LIDA Wiki