Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Metamodel

ArchiMate is een open en onafhankelijke beschrijvingstaal voor enterprise-architecturen. Om in de praktijk goed met ArchiMate te kunnen werken is het van belang afspraken te maken over hoe deze taal wordt aangewend om de domeinarchitectuur te beschrijven. Hiervoor is een metamodel ontwikkeld dat hieronder is weergegeven; dit model is deels gebaseerd op het metamodel dat voor de Enterprise Architectuur Rijk (EAR) wordt gehanteerd.

Semantisch model

Met een semantisch model wordt op het domein op hoofdlijnen geschetst zonder in te gaan op specifieke inrichtingsaspecten. Het semantisch model vormt de basis om voor een meer gedetailleerde uitwerking in de bedrijfsarchitectuurlaag en de informatiearchitectuurlaag.

RolBetekenisInformatie-objectBedrijfsobjectSemantiek (metamodel).svg

Zie het semantisch model voor de AWBZ.

Architectuurlagen

De domeinarchitectuur voor de AWBZ wordt conform ArchiMate beschreven over drie lagen, namelijk de bedrijfsarchitectuur, de applicatiearchitectuur en de infrastructuur.

ActorNodeApplicatie-componentApplicatie-interfaceRolInfrastructuurdienstApplicatiefunctieApplicatiedienstBedrijfsfunctieDienstInformatie-objectBedrijfsobjectArchitectuurlagen (metamodel).svg

In bovenstaand perspectief op het metamodel zijn de ArchiMate-elementen opgenomen die worden gebruikt om deze lagen te beschrijven. Daarbij moet opgemerkt worden dat de detaillering in de bedrijfsarchitectuur hoger is dan in de infrastructuur. Dit vloeit voort uit het feit dat het een beschrijving van de domeinarchitectuur betreft met vrijheden voor individuele organisaties om zaken in te vullen.

Bouwstenen

De domeinarchitectuur moet worden gerealiseerd met bouwstenen, zo mogelijk met reeds bestaande bouwstenen, maar indien nodig kunnen ook nieuwe bouwstenen worden ontwikkeld. Deze bouwstenen dienen helder beschreven te zijn, zodat het gebruik en de reikwijdte ervan duidelijk is.

InfrastructuurdienstApplicatiedienstDienstBouwsteenContractBouwstenen (metamodel).svg

Kaders

Naast het semantisch model zijn doelen, principes en standaarden richtinggevend voor de domeinarchitectuur. Alle elementen in de architectuur moeten zijn gericht op het realiseren van de doelen en het voldoen aan principes en standaarden, zoals dat hieronder is weergegeven.

NodeInfrastructuurdienstInformatie-objectApplicatie-componentApplicatiedienstPrincipeBedrijfsfunctieRolBouwsteenDienstDriverDoelNodeInfrastructuurdienstInformatie-objectApplicatie-componentApplicatiedienstStandaardBedrijfsfunctieRolBouwsteenDienstKaders (metamodel).svg
LIDA Wiki