Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Over LIDA

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is in Nederland een verplichte, collectieve ziektekostenverzekering voor niet individueel verzekerbare ziektekostenrisico's. Verzekerd voor de Wlz zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De Wlz is één van de zogenoemde verplichte volksverzekeringen. Bij de uitvoering van de Wlz is een groot aantal partijen betrokken: ruim 2.000 individuele zorgaanbieders, zorgkantoren, CIZ, CAK en Zorginstituut Nederland.

De afzonderlijke ketenprocessen binnen de langdurige zorg hebben een duidelijke afbakening in zorgverlening:

  • Wlz: Zorg voor kwetsbare en/of gehandicapte mensen, volwassenen en kinderen, die vanwege beperkingen niet meer in staat zijn in de thuisomgeving te wonen.
  • Wmo: Ondersteuning voor mensen met een beperking, zoals ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen in de vorm van huishoudelijke hulp of bijvoorbeeld een rolstoel, zodat deze zoveel mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
  • Zvw: Zorg gericht op herstel, daaruit voortvloeiende verzorging en/of het tegengaan van verslechtering.


De invoering van de Wlz als opvolger van de AWBZ en de decentralisatie richting gemeenten heeft veel veranderd in de Langdurige Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning. Er wordt meer uitgegaan wat mensen nog kunnen en wat daarbij de eigen mogelijkheden zijn, dan naar wat ze niet meer kunnen. De beleidsambi-ties richten zich daarbij op een integraal aanbod van zorg en ondersteuning, meer regie bij de burger en decentralisatie van de zorg, dichtbij de burger en met meer toegankelijkheid.

Tegelijkertijd is er de wens om de informatievoorziening in de verschillende ketens in het zorgdomein te verbeteren en vereenvoudigen. Deze beide ontwikkelingen geven de context voor een nadere beschouwing van de architectuur van de informatievoorziening in het Wlz-domein.

Dit document geeft een samenvatting van de Langdurige-zorg InformatieDomeinArchitectuur (LIDA). Het geeft inzicht in de domeinarchitectuur voor de Wlz waarin de afspraken zijn vastgelegd over standaarden, voorzieningen, koppelvlakken e.d.

Context

De LIDA wordt ontwikkeld in een veranderende context. Enerzijds is er de wijzigende wetgeving met de drie decentralisaties als belangrijkste ontwikkeling. Anderzijds zijn en waren er diverse relaties met andere programma’s, projecten en platformen. Het betreft hier onder meer (deel)projecten van het voormalige programma informatievoorziening HLZ (i-HLZ) van het Ministerie van VWS, het project PrIO, een VWS-breed programma gericht op governance en beleidsinformatie, en het Toekomstbeeld IZO 2016. Meer informatie over deze projecten is te vinden op de website van het Platform IZO.

De LIDA is gebaseerd op de binnen de overheid toegepaste architectuur zoals die is beschreven in de Enterprise Architectuur Rijksdienst (EAR) en de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). LIDA is de "kleindochter" van NORA in de architectuurfamilie van de overheid. Een eventueel nog te ontwikkelen zorgbrede referentiearchitectuur zou de "moeder" van LIDA zijn.

Scope en tijdshorizon

LIDA richt zich op de architectuur van de informatievoorziening voor het Wlz-domein en wordt ontwikkeld in samenwerking met de Wlz-ketenpartners. LIDA beschrijft welke organisaties moeten aansluiten en hoe zij dit moeten doen via de eerder genoemde koppelvlakken. LIDA beschrijft niet hoe desbetreffende organisaties hun eigen informatievoorziening binnenshuis moeten inrichten.

Deze domeinarchitectuur beschrijft een toekomstvisie met een langere-termijn horizon (ca. 2018). De uitgangssituatie is de invoering van de Wlz per 1-1-2015.

Op de langere termijn is de doorgroei van de huidige systematiek van de iWlz (voorheen de AWBZ-brede Zorgregistratie, AZR) in de richting van een meer op de gegevensvraag ingerichte informatievoorziening de voornaamste ontwikkeling. Ook is er een beweging naar een meer integrale kijk op de informatievoorziening in de zorg, over de grenzen van specifieke regelingen heen, om deze meer rondom de cliënt/patiënt te organiseren. De verbreding van de iStandaarden richting de domeinen van maatschappelijke ondersteuning (iWmo) en jeugdzorg (iJz) is hiervan een eerste voorbeeld. Dit document geeft voor deze veranderingen de kaders en is daarmee te beschouwen als een ‘bestemmingsplan’ voor de informatievoorziening het Wlz-domein.

Zoals hierboven al aangegeven, is het Wlz-domein nauw verbonden met diverse andere terreinen. Dit maakt dat er verschillende domeinoverstijgende onderwerpen zijn die zullen moeten worden geadresseerd, maar die de scope van de onderhavige architectuur ontstijgen. Deze onderwerpen zullen in samenhang met die andere domeinen moeten worden opgepakt, en geregisseerd op een hoger niveau.

Aanpak

De architectuur is thema- of kolomsgewijs uitgewerkt. De nu onderkende deeldomeinen:

  • Zorg in natura
  • PGB
  • Contractering en zorginkoop
  • Declaratie
  • Verantwoording en toezicht door partijen als de NZa en het Kwaliteitsinstituut
  • Informatieuitwisseling met partijen buiten het AWBZ-domein zoals gemeenten en zorgverzekeraars

In de voorliggende versie zijn de bovenstaande domeinen opgenomen, met uitzondering van de uitwisseling met partijen in andere domeinen. Door het domeinoverstijgende karakter hiervan kan dit niet in isolatie vanuit alleen het Wlz-domein worden aangepakt.

LIDA Wiki