Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Overzicht Principes

De principes in AIDA zijn gebaseerd op de afgeleide principes uit de NORA. Het AWBZ-domein is een gemengd publiek-privaat domein. Dat betekent dat het verplichtende karakter van de NORA voor de overheid niet zonder meer van toepassing kan worden verklaard op dit domein. Private partijen in dit domein zouden zich daarom expliciet moeten committeren aan deze principes. Gezien het ‘gezond verstand’ karakter van deze principes is dit naar verwachting echter geen obstakel.


Principe Documentatie
AP01 - Diensten zijn herbruikbaar De dienst is zodanig opgezet dat andere organisaties deze in eigen diensten kunnen hergebruiken.
AP02 - Ontkoppelen met diensten De stappen uit het dienstverleningsproces zijn ontsloten als dienst.
AP03 - Diensten vullen elkaar aan De dienst vult andere diensten aan en overlapt deze niet.
AP04 - Positioneer de dienst De dienst is helder gepositioneerd in het dienstenaanbod.
AP05 - Nauwkeurige dienstbeschrijving De dienst is nauwkeurig beschreven.
AP06 - Gebruik standaardoplossingen De dienst maakt gebruik van standaardoplossingen.
AP07 - Gebruik de landelijke bouwstenen De dienst maakt gebruik van de landelijke bouwstenen e-overheid.
AP08 - Gebruik open standaarden De dienst maakt gebruik van open standaarden.
AP09 - Voorkeurskanaal internet De dienst kan via internet worden aangevraagd.
AP10 - Aanvullend kanaal De dienst kan, behalve via internet, via minimaal één ander kanaal voor persoonlijk contact worden aangevraagd.
AP11 - Gelijkwaardig resultaat ongeacht kanaal Het resultaat van de dienst is gelijkwaardig, ongeacht het kanaal waarlangs de dienst wordt aangevraagd of geleverd.
AP12 - Eenmalige uitvraag Klanten (burgers, organisaties) wordt niet naar reeds bekende informatie gevraagd.
AP13 - Bronregistraties zijn leidend Alle gebruikte informatieobjecten zijn afkomstig uit een bronregistratie.
AP14 - Terugmelden aan bronhouder Bij gerede twijfel aan de juistheid van informatie meldt de dienstverlener dit aan de verantwoordelijke bronhouder.
AP15 - Doelbinding Het doel waarvoor informatie wordt (her)gebruikt is verenigbaar met het doel waarvoor deze oorspronkelijk is verzameld.
AP16 - Identificatie informatieobjecten Informatieobjecten zijn uniek geïdentificeerd
AP17 - Informatieobjecten systematisch beschreven De aan de dienst gerelateerde informatieobjecten zijn systematisch beschreven.
AP18 - Ruimtelijke informatie via locatie De dienst ontsluit ruimtelijke informatie locatiegewijs.
AP19 - Perspectief afnemer De dienst is opgezet vanuit het perspectief van de afnemer.
AP20 - Persoonlijke benadering De dienst benadert geïdentificeerde afnemers op persoonlijke wijze.
AP21 - Bundeling van diensten De dienst wordt gebundeld met verwante diensten zodat deze samen met één aanvraag afgenomen kunnen worden.
AP22 - No wrong door Loketten in de keten verwijzen gericht door naar de dienst.
AP23 - Automatische dienstverlening De dienst wordt na bepaalde signalen automatisch geleverd.
AP24 - Proactief aanbieden De dienst ondersteunt proactiviteit van dienstverleners binnen en buiten de organisatie
AP25 - Transparante dienstverlening Afnemers worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de gevraagde dienst
AP26 - Afnemer heeft inzage De afnemer heeft inzage in de eigen informatie en het gebruik er van
AP27 - Een verantwoordelijke organisatie Eén organisatie is verantwoordelijk voor de dienst.
AP28 - Afspraken vastgelegd Dienstverlener en afnemer hebben afspraken vastgelegd over de levering van de dienst.
AP29 - De dienstverlener voldoet aan de norm De dienstverlener draagt zelf de consequenties wanneer de dienst afwijkt van afspraken en standaarden.
AP30 - Verantwoording dienstlevering mogelijk De wijze waarop een dienst geleverd is, kan worden verantwoord
AP31 - PDCA-cyclus in besturing kwaliteit De kwaliteit van de dienst wordt bestuurd op basis van cyclische terugkoppeling.
AP32 - Sturing kwaliteit op het hoogste niveau Sturing op de kwaliteit van de dienst is verankerd op het hoogste niveau van de organisatie.
AP33 - Baseline kwaliteit diensten De dienst voldoet aan de baseline kwaliteit.
AP34 - Verantwoording besturing kwaliteit De dienstverlener legt verantwoording af over de mate van control, in overleg met de afnemer
AP35 - Continuïteit van de dienst De levering van de dienst is continu gewaarborgd.
AP36 - Uitgangssituatie herstellen Wanneer de levering van een dienst mislukt, wordt de uitgangssituatie hersteld
AP37 - Identificatie authenticatie en autorisatie Dienstverlener en afnemer zijn geïdentificeerd, geauthenticeerd en geautoriseerd wanneer de dienst een vertrouwelijk karakter heeft.
AP38 - Informatiebeveiliging door zonering en filtering De betrokken faciliteiten zijn gescheiden in zones.
AP39 - Controle op juistheid volledigheid en tijdigheid De betrokken systemen controleren informatieobjecten op juistheid, volledigheid en tijdigheid.
AP40 - Uitwisseling berichten onweerlegbaar De berichtenuitwisseling is onweerlegbaar.
LIDA Wiki