Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Overzicht diensten


AIDA is gebaseerd op het feit dat ketenpartners de cliënt en elkaar diensten leveren. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de diensten in AIDA.


Dienst Documentatie
Beoordeling (Dienst) Vaststellen wat de situatie van de cliënt is (stellen van de diagnose). Op grond daarvan kan worden beslist of, en zo ja welke, zorg kan worden geleverd.
Beslissing (Dienst) Het afgeven van het besluit over het recht op Wlz-zorg of het afgeven van een BOPZ-verklaring.

Vijf subdiensten:

  • Wlz Indicatiestelling (inclusief spoed et cetera)
  • BOPZ verklaring afgeven
  • Bezwaar afhandelen (CIZ / Zorginstituut Nederland)
  • Beroep afhandelen (via rechtbank)
N.B.: in de Wlz is het taakmandaat van zorgaanbieders komen te vervallen (Indicatiemelding, Herindicatie via Taakmandaat of Standaard Indicatieprotocol).
Betaling Uitbetalen van gedeclareerde zorg.
Betaling eigen bijdrage Met deze dienst verrichten cliënten betalingen van hun eigen bijdrage.
Bevoorschotting Betalen van voorschotten aan zorgaanbieders.
Declaratieverwerking Verwerken van door zorgaanbieders ingediende declaraties.
Erkenning Het onderkennen van de situatie van de cliënt door anderen, zoals een specialist.
Levering Met ondersteuning en behandeling bijdragen aan een zinvol bestaan voor mensen met een langdurige beperking.
PGB beheer Beheren van het persoonsgebonden budget voor de zorg van de cliënt.
Toeleiding In de Wlz-overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgkantoor is geregeld dat een zorgaanbieder zorg levert aan een cliënt die voor die zorgaanbieder kiest. De indicatiebesluiten van cliënten die kiezen voor een zorgaanbieder worden zichtbaar via de iWlz uitwisseling voor deze betreffende zorgaanbieder. In de meeste gevallen (95%) wordt het indicatiebesluit via iWlz direct doorgezet naar de zorgaanbieder waar de cliënt zijn voorkeur voor heeft aangegeven. In die gevallen waar de cliënt geen voorkeur aangeeft, dient deze voorkeur, door contact op te nemen met de cliënt, bepaald te worden. Naast deze toewijzing wordt op individueel niveau bewaakt dat in via iWlz de actuele leveringsstatus van de zorglevering van een betreffende cliënt terug te vinden is. Aan de hand van deze status wordt bewaakt of een klant tijdige in zorg wordt genomen. Tot slot bewaakt het zorgkantoor de doelmatige inzet van zorg door de beoordeling van de aanvragen overbruggings- en alternatieve zorg.
Verantwoording Leveren van verantwoordingsinformatie aan toezichthouders en andere partijen.
Vraagverheldering Cliënten helpen bij het concreet maken van hun zorgbehoefte.
Zorginkoop Het contracteren van zorgaanbieders door het zorgkantoor om die zorg te leveren aan Wlz-gerechtigden, waar zij volgens hun indicatiebesluit, of op Wlz-zorg die indicatievrij is, recht hebben.
LIDA Wiki