Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Overzicht rollen

Verantwoordelijkheden in AIDA zijn gerelateerd aan rollen. Deze rollen kunnen vervolgens aan actoren worden toegewezen.

Rollen

Rol Documentatie
Administratie Verantwoordelijk voor het voeren van een administratie om bedragen in de zorg te kunnen betalen en incasseren.
Beleidsverantwoordelijke Verantwoordelijk voor het maken van beleidskeuzes voor de zorg.
Brancheorganisatie Vertegenwoordigt de belangen van organisaties in de zorg.
Budgethouder (Rol) Burger die een persoonsgebonden budget heeft.
Cliënt (Rol) Cliënt heeft een zorgbehoefte.
Indicatieorgaan Verantwoordelijk voor het beslissen over het toekennen van Wlz-zorg aan een cliënt.
Inspectie Verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de zorg.
Kwaliteitsbewaker Ondersteunt bij het opstellen van normen voor de kwaliteit van de zorg, stelt deze vast. Verzamelt en ontsluit gegevens over de kwaliteit van de zorg.
PGB-beheerder Verantwoordelijk voor het beheren van persoonsgebonden budgetten van cliënten en het uitbetalen aan zorgaanbieders of -verleners.
Pakketbeheerder Verantwoordelijk voor (advies over) de inhoud van en de voorwaarden voor de Wlz-zorg.
Uitvoerder (Rol) Verantwoordelijk voor inkopen van zorg binnen een toegekend budget en het toeleiden van cliënten naar de juiste zorg.
Vertegenwoordiger (Rol)
Zorgaanbieder (Rol) * de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent;
  • de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld in het vorige punt.


bron:Wmg Artikel 1.
Zorgautoriteit Verantwoordelijk voor het toezicht op de verhoudingen in de zorgmarkt.


Actoren

Actor Documentatie
ActiZ (Actor) Brancheorganisatie voor zorgondernemers.
Burger (Actor) Inwoner van Nederland of houder van de Nederlandse nationaliteit.
CAK (Actor) Centraal Administratie Kantoor; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. Zie CAK
CIZ (Actor) Centrum Indicatiestelling Zorg; uitvoeringsorganisatie in de zorg- en welzijnsector. Zie CIZ.
GGZ Nederland (Actor) Brancheorganisatie voor instellingen in de geestelijke gezondheidszorg.
IGZ (Actor) Inspectie voor de Gezondheidszorg. Zie IGZ.
Ministerie van VWS (Actor) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zie VWS.
NZa (Actor) Nederlandse Zorgautoriteit. Zie NZa.
SVB/SSP (Actor) Sociale Verzekeringsbank Servicecentrum Persoonsgebonden Budget (SSP); uitvoeringsorganisatie in de sociale zekerheid en zorg. Zie SVB
VGN (Actor) Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, brancheorganisatie voor aanbieders van gehandicaptenzorg.
Zorginstituut Nederland (Actor) Het Zorginstituut Nederland:
  • ziet erop toe dat consumenten verzekerd zijn en blijven voor de Zvw en de Wlz,
  • adviseert de overheid over de inhoud en omvang van het wettelijk verzekerde zorgpakket,
  • ontsluit informatie over kwaliteit van zorg voor consumenten en voor partijen in de zorg,
  • adviseert de overheid over vernieuwingen en verbeteringen van beroepen en opleidingen in de zorg.
Meer informatie: Zorginstituut Nederland
Zorgkantoor (Actor) Een zorgkantoor is een uitvoeringsorgaan van de Wlz. Nederland is hiertoe in regio's onderverdeeld, waarbij voor iedere regio een zorgverzekeraar als concessiehouder is aangewezen die daarmee verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de Wlz in die regio. Bron: Wikipedia.
Zorgonderneming (Actor) Onderneming die actief is in het aanbieden van zorg in de ruimste zin des woords.
Zorgverzekeraar (Actor) Een verzekeringsonderneming als bedoeld in de eerste richtlijn schadeverzekering, voor zover deze zorgverzekeringen aanbiedt of uitvoert. Bron: Zvw.
LIDA Wiki