Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Registers (Registers en Knooppunten)


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Registers

Wat is een register?

Omdat het vaak waardevolle en gevoelige gegevens betreft, zijn er duidelijke afspraken nodig over de opslag en ontsluiting hiervan. Als aan dergelijke voorwaarden is voldaan, kunnen deze bronnen worden gepositioneerd als registers die gelden als authentiek en als verplicht her te gebruiken.

Een register is een samenhangende verzameling van authentieke gegevens die nodig zijn voor een goed functionerend Wlz-stelsel. Gegevens in een register worden eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt, door alle partijen in dit stelsel.

Soorten registers

Bij het onderkennen van registers moet onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende soorten registers:

 • Basisregisters - Door de overheid aangewezen registraties van gegevens die algemeen toepasbaar zijn.
 • Sectorregisters - Registraties van gegevens die voor een specifieke sector (bijvoorbeeld de zorg) toepasbaar zijn.
 • Domeinregisters - Registraties van gegevens die voor een specifiek domein van een sector (bijvoorbeeld de AWBZ) toepasbaar zijn.
 • Organisatiespecifieke (interne) registers: Registraties van gegevens die binnen één organisatie (bijvoorbeeld door verschillende afdelingen).

Regels en afspraken

Gebaseerd op de regels en afspraken die worden gesteld aan de basisregistraties zijn voor de registers in het AWBZ/Wlz-domein de volgende eisen geformuleerd:

Heldere wet- en regelgeving

 • Eis 1: De registratie is door wet- en regelgeving op of op basis van ketenbrede afspraken geregeld.
 • Eis 2: De afnemers hebben een terugmeldplicht.
 • Eis 3: Het register wordt verplicht gebruikt door de hele keten.
 • Eis 4: Er is duidelijkheid over de aansprakelijkheid.

Transparante financiën

 • Eis 5: De realisatie en exploitatie geschieden tegen redelijke kosten en er is eenduidigheid over de verdeling ervan.

Duidelijke inhoud en structuur

 • Eis 6: Er is duidelijkheid over inhoud en bereik van het register.

Duidelijke verantwoordelijkheden en procedures

 • Eis 7: Er zijn sluitende afspraken en procedures tussen de houder van het register enerzijds en de leveranciers en de afnemers van gegevens anderzijds.
 • Eis 8: Er zijn duidelijke procedures met betrekking tot de toegankelijkheid van het register.
 • Eis 9: Er is een stringent regime van kwaliteitsborging.
 • Eis 10: Er is vastgelegd dat en hoe afnemers van gegevens op een niet-vrijblijvende wijze betrokken worden bij de besluitvorming over het register.

Onderdeel van een stelsel

 • Eis 11: De positie van de registers binnen een stelsel van registers is duidelijk en de relaties met andere registers zijn beschreven.
 • Eis 12: De zeggenschap over het register is helder belegd, bij voorkeur bij een bestuursorgaan, en er is één partij verantwoordelijk voor het realiseren, resp. het functioneren van het register.

Rollen en verantwoordelijkheden

Rond een register zijn verschillende rollen en verantwoordelijkheden te onderscheiden. De figuur hiernaast onderscheidt de volgende:
Samenhang-register.png
 • Registratiehouder:
  De registratiehouder is de ketenpartij die aangewezen is als eigenaar en dus ook verantwoordelijk is voor het register. Daarnaast is de registratiehouder ook verantwoordelijk voor de relatie met de verstrekker.
 • Verstrekker:
  De verstrekker is de uitvoeringsorganisatie, die de voorziening technisch beheert voor het verstrekken van de gegevens uit het register.
 • Bronhouder:
  De bronhouder is de gegevensleverancier van het register. De bronhouder is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van de juiste en actuele gegevens in “zijn” register. De bronhouder heeft een onderzoeksplicht, dat wil zeggen de plicht terugmeldingen te onderzoeken.
 • Afnemer:
  Organisaties (overheid en privaat) die gegevens betrekken uit de registers voor gebruik in bepaalde processen.
 • Subject:
  Het onderwerp waarop de gegevens in het register van toepassing zijn.

Het is overigens zinvol deze rollen ook te benoemen bij gegevensbronnen die niet de status van register hebben, om helderheid over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en gebruik te scheppen.

Terugmelden

Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van registers te borgen. Het proces van terugmelden zorgt ervoor dat een fout of tegenstrijdigheid in een register wordt gesignaleerd en na onderzoek zo nodig wordt hersteld, waardoor alle afnemers vervolgens het juiste gegeven kunnen gebruiken.

Afnemers van een register moeten verplicht terugmelden als ze met vrij grote zekerheid vermoeden dat een egeven uit een register niet klopt. Dat sterke vermoeden wordt aangeduid als Gerede Twijfel. Als leidraad voor het vaststellen van gerede twijfel kunnen de volgende criteria voor gerede twijfel worden gebruikt:

 • er is een sterk vermoeden dat een (authentiek) gegeven onjuist is,
 • dat vermoeden is gebaseerd op kennis en kunde van de eigen processen en doelgroep van de afnemer (een combinatie van kennis, kunde en gezond verstand),
 • de afnemer kent de definitie van dit (authentiek) gegeven. De afnemer moet weten wat de definitie van een gegeven in een basisregistratie is om te kunnen beoordelen of het niet klopt.

N.B.: Het gaat bij terugmelden dus nadrukkelijk niet om reguliere wijzigingen van gegevens, zoals een verhuizing, of bezwaar- of beroepsprocedures tegen beslissingen zoals een indicatiebesluit. Hiervoor zijn andere kanalen en procedures.

LIDA Wiki