Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Registers en Knooppunten


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Inleiding

Gebruik van informatie

Het gebruik van informatie door de uitvoerende organisaties en professionals ten behoeve van de dienstverlening aan burgers, bedrijven en andere overheden, staat binnen AIDA centraal. Deze informatie stelt uitvoerende organisaties en professionals in staat haar taken met betrekking tot de AWBZ/Wlz uit te kunnen voeren. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • De informatie is toegankelijk voor wie deze op basis van haar wettelijke taak nodig heeft;
  • De informatie is betrouwbaar;
  • De te gebruikten informatie hoeft niet zelf ingewonnen te worden, tenzij deze nog niet eerde uitgevraagd is;
  • Informatie wordt deugdelijk beheerd en kent juridische waarborgen.

Hierbij geldt hetzelfde vertrekpunt als voor de visie op het stelsel van basisregistraties bij de overheid: hergebruik van gegevens die, zonder nader onderzoek in de eigen processen gebruikt kunnen worden.

Van aanbod naar vraag

Door het gebruik van informatie centraal te stellen vindt er een omslag plaats van aanbod-gedreven informatie naar vraag-gedreven informatie. De nadruk ligt daarbij, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, op de maatschappelijke vraagstukken en het centraal stellen van de klant. Vermindering van de administratieve lasten, een effectieve, efficiënte en flexibele langdurige zorg en meer veiligheid volgen daarop. Om deze beleidsambities te kunnen voorzien van de benodigde resultaatgegevens voor sturing en verantwoording, is eveneens een stelsel van gestandaardiseerde informatiesoorten en bronnen nodig.

Redeneerlijn implementatie

Om de langdurige zorg daadwerkelijk rond cliënten en hun behoeften en vragen te kunnen organiseren, zijn vraaggestuurde processen nodig die die cliënten ‘ontzorgen’. Het programma Klant in de Keten (KliK) gaat hier nader op in. Een dergelijke klantgeoriënteerde werkwijze vraagt een goede coördinatie en uitwisseling van informatie tussen de betrokken organisaties, zodat op alle plaatsen in het proces de relevante gegevens beschikbaar zijn.

Gegevens halen bij de bron

Binnen het AWBZ/Wlz-domein wordt gestreefd naar een toenemend gebruik van het ophalen van gegevens uit daartoe aangewezen bronnen, in plaats van het huidige ‘estafettesysteem’ waarin dergelijke gegevens van partij naar partij worden doorgegeven. Met dergelijke bronnen wordt gestreefd naar vereenvoudiging en stroomlijning van de informatiehuishouding. Het beleidskader hiervoor wordt gevormd door het interdepartementale SGO3 traject van minister Blok. Zie uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

Uitgangspunt hierbij is het hergebruik van al aanwezige gegevens en betere kwaliteit van (bron-)gegevens. Deze gegevenszijn leidend voor het primaire zorgproces en voor de organisaties betrokken bij dit proces. Ook vormen zij de bron voor beleidsinformatie. Daarmee draagt ontsluiting van deze gegevensbronnen bij aan het verminderen van administratieve last voor organisaties én burgers in het domein.

Het ideaalbeeld is dat alle partijen zijn aangesloten op een ‘informatierotonde’ waarmee de relevante gegevens op een efficiënte, veilige en gecontroleerde wijze worden ontsloten. Registers, knooppunten en inkijkvoorzieningen bieden een invulling van die informatieuitwisseling. De juiste gegevens zijn zo op afroep beschikbaar voor de betrokken partijen.

Doelen van centrale ontsluiting van gegevens

Alle betrokkenen hebben baat bij slim (her)gebruik van veelgebruikte gegevens. Door al bekende gegevens binnen het AWBZ/Wlz-domein met elkaar te delen, kunnen de ketenpartijen efficiënter opereren en de dienstverlening verbeteren. Zo hoeven bepaalde gegevens niet steeds opnieuw te worden aangeleverd, maar volstaat één melding. Om de gegevens te kunnen delen, wordt gestreefd naar een stelsel van authentieke bronnen voor deze gegevens.

Hieraan liggen de volgende doelen ten grondslag:

  • Eenmalige registratie, meervoudig gebruik;
  • Waarde van gegevens, bijvoorbeeld vanwege juridische of financiële consequenties;
  • Kwaliteit (betrouwbaarheid, actualiteit, nauwkeurigheid, eenduidigheid, etc.) van gegevens;
  • Betere regie op gebruik en onderhoud van gegevens;
  • Hogere beschikbaarheid van gegevens door robuuste voorziening;
  • Lagere (totale) beheerkosten.
LIDA Wiki