Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Semantisch model (View)

Het semantisch model is bedoeld om het Wlz-domein op hoofdlijnen te schetsen zonder daarbij in te gaan op specifieke inrichtingsaspecten.

Vertegenwoordiger (Betekenis)Inkomen (Betekenis)Cliënt (Betekenis)Beoordeling (Betekenis)BudgetBijdrageVraagUitvoerder (Betekenis)VergoedingAfspraakZorgBeslissing (Betekenis)Normenkader zorgZorgaanbieder (Betekenis)VerwijzingSemantisch model -View-.svg

Toelichting

Voor een beschrijving van de afzonderlijke begrippen kunt u vanuit het model doorklikken.

Begrippen

Betekenis Documentatie
Afspraak Een overeenkomst tussen een zorgaanbieder en een zorgkantoor over het mogen leveren van zorg aan een cliënt en de daaraan gekoppelde vergoeding.
Beoordeling (Betekenis) Een beoordeling is de inschatting op basis van waarneembare of vermoede medische toestand van een cliënt. Deze beoordeling geeft een aanwijzing voor eventueel passende zorg / behandeling. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek zoals uitgevoerd door het CIZ.
Beslissing (Betekenis) De overweging of, en zo ja welke, zorg op basis van een beoordeling passend is en geleverd moet worden. Voorbeelden van een beslissing zijn een indicatiebesluit of een BOPZ-verklaring, maar ook de beslissing van een zorgaanbieder welke zorg geleverd wordt. Bij de inloopfunctie GGZ wordt de afweging gemaakt door de cliënt.
Bijdrage Een bedrag dat een cliënt betaalt voor ontvangen zorg.
Budget Het budget dat beschikbaar is voor de uitvoering van de Wlz.
Cliënt (Betekenis) Een natuurlijk persoon met een vraag om zorg waarbij een indicatiebesluit is afgegeven om zorg te leveren.
Inkomen (Betekenis) Inkomen van een cliënt.
Normenkader zorg Met het Normenkader zorg worden de kaders en voorwaarden bedoeld die van toepassing zijn op in de zorg aangeboden diensten. De Nederlandse wet (de kwaliteitswet) bepaalt dat zorgaanbieders 'verantwoorde zorg' moeten bieden. Wat 'verantwoorde zorg' is, is vastgelegd in het zogenaamde Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg.
Uitvoerder (Betekenis) Rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de Wlz.
Vergoeding Een bedrag dat zorgaanbieder ontvangt voor geleverde zorg.
Vertegenwoordiger (Betekenis) Wettelijk vertegenwoordiger (incl. gemachtigde) van de cliënt.
Verwijzing De match van zorgvraag (van de cliënt) en zorgaanbod (van de zorgaanbieders).
Vraag Een verzoek om zorg of ondersteuning gericht op het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van een cliënt.
Zorg Het resultaat van een dienst gericht op het verbeteren van de gezondheid en/of het welzijn van een cliënt. Deze dienst kan bestaan uit het daadwerkelijk leveren van zorg, maar kan ook betrekking hebben op het beschikbaar stellen van hulpmiddelen, TZA (tijdelijk ziekenhuisbed) of mondzorg.
Zorgaanbieder (Betekenis) * de natuurlijke persoon of rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig zorg verleent;
  • de natuurlijke persoon of rechtspersoon voor zover deze tarieven in rekening brengt namens, ten behoeve van of in verband met het verlenen van zorg door een zorgaanbieder als bedoeld in het vorige punt.
bron:Wmg Artikel 1.
LIDA Wiki