Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Toeleiding

Dienst.png
Een dienst is een extern waarneembare en voor de omgeving betekenisvolle eenheid van functionaliteit.

In de Wlz-overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgkantoor is geregeld dat een zorgaanbieder zorg levert aan een cliënt die voor die zorgaanbieder kiest. De indicatiebesluiten van cliënten die kiezen voor een zorgaanbieder worden zichtbaar via de iWlz uitwisseling voor deze betreffende zorgaanbieder. In de meeste gevallen (95%) wordt het indicatiebesluit via iWlz direct doorgezet naar de zorgaanbieder waar de cliënt zijn voorkeur voor heeft aangegeven. In die gevallen waar de cliënt geen voorkeur aangeeft, dient deze voorkeur, door contact op te nemen met de cliënt, bepaald te worden. Naast deze toewijzing wordt op individueel niveau bewaakt dat in via iWlz de actuele leveringsstatus van de zorglevering van een betreffende cliënt terug te vinden is. Aan de hand van deze status wordt bewaakt of een klant tijdige in zorg wordt genomen. Tot slot bewaakt het zorgkantoor de doelmatige inzet van zorg door de beoordeling van de aanvragen overbruggings- en alternatieve zorg.


Eigenschappen

Documentatie In de Wlz-overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgkantoor is geregeld dat een zorgaanbieder zorg levert aan een cliënt die voor die zorgaanbieder kiest. De indicatiebesluiten van cliënten die kiezen voor een zorgaanbieder worden zichtbaar via de iWlz uitwisseling voor deze betreffende zorgaanbieder. In de meeste gevallen (95%) wordt het indicatiebesluit via iWlz direct doorgezet naar de zorgaanbieder waar de cliënt zijn voorkeur voor heeft aangegeven. In die gevallen waar de cliënt geen voorkeur aangeeft, dient deze voorkeur, door contact op te nemen met de cliënt, bepaald te worden. Naast deze toewijzing wordt op individueel niveau bewaakt dat in via iWlz de actuele leveringsstatus van de zorglevering van een betreffende cliënt terug te vinden is. Aan de hand van deze status wordt bewaakt of een klant tijdige in zorg wordt genomen. Tot slot bewaakt het zorgkantoor de doelmatige inzet van zorg door de beoordeling van de aanvragen overbruggings- en alternatieve zorg.
Kanalen (in) gestandaardiseerd bericht (IO31, AW39)
Kanalen (uit) gestandaardiseerd bericht (AW33)
Start indicatie
Views
Regelgeving

1. In de aanwijzing van VWS over de uitvoering Wlz door zorgkantoren staat dat de zorgkantoren een wettelijke plicht hebben om de serviceverlening (informatieverstrekking/zorgtoewijzing) voor alle inwoners in haar zorgkantoorregio te regelen. 2. Spelregels van Zorginstituut Nederland voor een meer eenduidige informatievoorziening via iWlz, te weten het handboek Zorgregistratie en het BEP model.

3. Voorschrift zorgtoewijzing
Informatie

Geleverd: Zorgbegeleiding: Het in contact treden met en informeren van de cliënt en het signaleren van veranderingen in de situatie van de cliënt. Na zorgtoewijzing stopt de begeleiding niet. Zorgtoewijzing: Het doorgeleiden van de geïndiceerde cliënt naar (beschikbaar) aanbod voor de levering van de geïndiceerde zorg, maar ook het vinden van een tijdelijke oplossing in de vorm van overbruggingszorg als de geïndiceerde zorg niet (tijdig) geleverd kan worden. Overbruggingszorg kan geleverd worden door de voorkeuraanbieder of - wanneer deze niet kan leveren - door een andere zorgaanbieder. De zorgbemiddeling houdt op zodra de te leveren zorg is toegezegd. Tot die tijd monitort het zorgkantoor of een klant tijdig in zorg wordt genomen (proactief/reactief). Zorgregistratie: Het registreren van de afzonderlijke stappen in het proces van indicatiestelling tot en met de beëindiging van zorg.

Benodigd: Zie BEP-model met alle berichtenstromen (zie http://www.istandaarden.nl) en een apart informatiestroom voor de terugkoppeling rondom de afgewezen AAT's en een aparte berichtenstroom waarin aanbieders hun AAT aanvraag boven het normbudget toelichten

Begrippenkader:

Op http://www.istandaarden.nl staat het handboek Zorgregistratie en het BEP-model met alle spelregels, standaarden, bedrijfs- en operationele regels.

Relaties

VanRelatieNaar
ToeleidingWordt gebruikt doorCliënt (Rol)
Indicatieorgaan
LIDA Wiki