Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Toewijzingen (Gegevensontsluiting)


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Toewijzingen

Bij toewijzingen gaat het om informatie over de zorg die is toegewezen aan een cliënt. Dit kan binnen het AWBZ/Wlz-domein (toewijzing door zorgkantoren), maar mogelijk ook voor de Wmo (door gemeenten).

Doelen

Betere ontsluiting van informatie over toewijzingen zou onder meer kunnen bijdragen aan het oplossen van de bovenregionale problematiek van cliënten die in de ene regio wonen (en daar onder een zorgkantoor vallen) maar zorg nodig hebben in een andere regio (die daar is ingekocht door een ander zorgkantoor). In de huidige situatie levert dit frequent problemen op.

# Criterium Vervuld? Opmerkingen
1 Meervoudig gebruik ja zorgaanbieders, zorgkantoren in meerdere regio’s
2 Waarde ja
3 Kwaliteit ja o.a. door uniformiteit van toewijzing, oplossen bovenregionale problematiek
4 Regie op gebruik (en onderhoud) -
5 Hoge beschikbaarheid -
6 Beheerkosten ja
  1. De toewijziging wordt door zorgaanbieders gebruikt om zorg te mogen leveren en is bij bovenregionale cliënten van belang voor meerdere zorg-kantoren.
  2. De toegewezen zorg geeft cliënten het recht op die zorg.
  3. In de huidige situatie zijn er m.n. bij bovenregionale verwijzingen regelmatig problemen bij het overdragen van de toewijzing.
  4. Ad 4. Regie op deze informatie lijkt op dit moment geen knelpunt.
  5. Hoge beschikbaarheid is minder noodzakelijk; de betrokken processen zijn in het algemeen niet zeer tijdkritisch.
  6. Terugdringen van de bovenregionale problematiek zou voor zorgkantoren tot significante besparingen op handmatige verwerking en correctie kunnen leiden.

Rollen

De onderstaande tabel beschrijft welke organisaties voor het ontsluiten van toewijzingsinformatie de rollen voor registers kunnen vervullen.

Rol (Register) Actor
Registerhouder ZN?
Verstrekker Zorgkantoren? VeCoZo?
Bronhouder Zorgkantoren
Afnemers Zorgkantoren, zorgaanbieders

Analyse

Ontsluiting van toewijzingsinformatie zou met een aanbodgedreven knooppunt tussen de zorgkantoren kunnen worden ingericht. Hieraan kan mogelijk een notificatiemechanisme worden gekoppeld om zorgaanbieders in een regio van relevante toewijzingen in die regio op de hoogte te stellen.

Een deel van de bovenregionale problematiek wordt echter ook veroorzaakt door lokaal verschillende werkwijzen en afspraken. Daarvoor is een dergelijke ontsluiting van informatie geen afdoende oplossing. Ook zijn er andere oplossingen voor deze problematiek denkbaar, zoals het volledig overdragen van cliënten aan de regio waar de zorg wordt verleend. In de toekomstige Wlz, waar in principe alleen nog intramurale zorg onder valt, zal dit voor een groot deel van de cliënten een adequate oplossing zijn. De aantallen Wlz-cliënten zullen ook significant lager zijn dan in de AWBZ. De inrichting van een knooppunt voor toewijzingsinformatie ligt daarom op niet voor de hand. Wel moeten zorgkantoren goede afspraken over de (eenmalige) overdracht naar de ontvangende regio gemaakt worden.LIDA Wiki