Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Visie

Visie

Op basis van een aantal beleidsambities verandert er veel in de Langdurige Zorg en Maatschappelijke Ondersteuning. Tegelijkertijd is er de wens om de informatievoorziening in de verschillende ketens in het zorgdomein te verbeteren en vereenvoudigen. Deze beide ontwikkelingen geven de context voor een nadere beschouwing van de architectuur van de informatievoorziening in het Wlz-domein.

Bij de ontwikkeling van LIDA is gewerkt volgens de uitgangspunten die in het “Toekomstbeeld IZO 2016” zijn geformuleerd. Deze sluiten aan op de bovengenoemde visie en doelen. Het Toekomstbeeld IZO 2016 is gebaseerd op het drie-lagen-model, waarin het klantproces, het ketenproces en de gegevenshuishouding aan bod komen. Het klantproces en de bijbehorende klantgebeurtenissen worden meer en meer het dominante vertrekpunt in de sociale zekerheid. Dit perspectief met de cliënt centraal bepaalt dan de inrichting van processen en gegevenshuishouding. De onderstaande figuur laat zien hoeveel partijen direct of indirect bij de zorg voor een cliënt betrokken zijn. Dit klantperspectief wordt expliciet geadresseerd door het programma Klant in de Keten (KliK), waarmee de LIDA in lijn is. Voor meer informatie over deze klantprocessen verwijzen wij naar de resultaten van KliK.

Client-centraal.png

De maatschappelijke beweging naar meer zelfregie, zelfredzaamheid en participatie van burgers vraagt om een benadering waarin de informatievoorziening en processen meer rondom die burgers georganiseerd zijn. Het centraal stellen van de cliënt vraagt bijvoorbeeld om inzicht in de eigen bijdrage voorafgaand aan het besluit om zorg definitief aan te vragen. Een cliënt met ‘samenloop’ heeft te maken met meerdere domeinen (bijvoorbeeld Wlz én Wmo). De totale eigen bijdrage kan dan niet binnen één domein worden vastgesteld. Op dit moment kan alleen CAK (achteraf) het totaal overzien.

Deze architectuur kan dan ook niet in isolatie worden beschouwd. Het Wlz-domein is sterk verbonden met andere domeinen in de zorg en heeft ook relaties met bijvoorbeeld het werk- en inkomensdomein. De LIDA moet dan ook worden gezien in die bredere context en gepositioneerd in een overkoepelende visie op deze samenhangende domeinen.

LIDA Wiki