Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Zaken (Gegevensontsluiting)


Dit document bevat de volgende onderdelen:


Zaken

Met een ‘zaak’ wordt het ketenbreed bijhouden van statusinformatie van de processen in de keten bedoeld, over de verschillende ketenpartijen heen (niet alleen voor de AWBZ/Wlz, maar bij voorkeur ook voor de Wmo en misschien de Zvw). Daarmee kan aan zowel de cliënt als aan partners in de keten inzicht gegeven worden in de voortgang van die processen. Dit betreft dus geen persoonsgebonden of medische informatie, alleen procesgegevens. Dit is enigszins vergelijkbaar met de in gemeenten gebruikelijke zakenmagazijnen.

Doelen

De onderstaande tabel beschrijft of aan de doelen voor centrale ontsluiting van gegevens is voldaan.

# Criterium Vervuld? Opmerkingen
1 Meervoudig gebruik ja Cliënten (en hun vertegenwoordigers) en potentieel alle ketenpartijen
2 Waarde ja
3 Kwaliteit ja
4 Regie op gebruik (en onderhoud) -
5 Hoge beschikbaarheid ja
6 Beheerkosten (ja)

Bij:

  1. Proces- en voortgangsinformatie over de processen is voor allerlei ketenpartijen van belang en zeker voor cliënten.
  2. Met dergelijke informatie is het mogelijk processen te optimaliseren en daarmee efficiëntievoordelen te behalen. Ook is het voor cliënten van waarde om een goed inzicht te hebben in de behandeling van hun ‘zaak’.
  3. Kwaliteit van deze informatie is vooral van belang wanneer deze wordt ingezet voor het (bij)sturen van processen.
  4. Regie op deze gegevens is minder van belang.
  5. Deze gegevens zijn nu vaak niet of slecht beschikbaar voor externe partijen.
  6. Beheerskosten van deze informatie zijn minder relevant.

Rollen

De onderstaande tabel beschrijft welke organisaties voor het ontsluiten van zaakgegevens de rollen voor registers kunnen vervullen. Op dit moment is nog niet duidelijk bij welke partij de rollen van verstrekker of registerhouder zouden moeten worden belegd. Gezien de eindverantwoordelijkheid van VWS voor een groot deel van de ketenprocessen in de zorg zou dit een mogelijke registerhouder kunnen zijn.

Een mogelijke verstrekker is de SVB, die in elk geval voor PGB-houders (zowel in AWBZ/Wlz als Wmo) veel relevante gegevens beheert en deze ook richting diverse afnemers (zoals gemeenten) ontsluit of zou kunnen ontsluiten. Dit zou tevens invulling geven aan de wens zaakgegevens domeinoverstijgend te beschouwen (zie de analyse hieronder).

Rol (Register) Actor
Registerhouder VWS?
Verstrekker SVB?
Bronhouder CIZ, zorgkantoren, SVB, CAK, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars
Afnemers Cliënten, zorgkantoren, CAK, zorgaanbieders, gemeenten, zorgverzekeraars, bemiddelaars, mantelzorgers

Analyse

Informatie over status en voortgang van processen is in het bijzonder relevant bij langer lopende processen. Dit zijn veelal processen waarin handmatige stappen plaatsvinden, geen ‘straight-through’ geautomatiseerde processen. Denk bijvoorbeeld aan indicatiestelling of PGB-toekenning.

Zaakgegevens zouden typisch met aanbodgestuurd knooppunt (virtueel register) moeten worden ontsloten, omdat dit actuele zaakinformatie uit de administraties van diverse partijen bij elkaar moet brengen. Het gebruik van een dergelijk knooppunt blijft idealiter niet beperkt tot het AWBZ/Wlz-domein; een integraal overzicht van de voortgang is immers ook voor het Wmo- en Zvw-domein nuttig en ook over domeinen heen voegt dit waarde toe, bijvoorbeeld bij de overgang van een cliënt van Wmo naar Wlz. In het bijzonder in wachtsituaties e.d. is dergelijke statusinformatie van belang, zowel voor cliënten als voor ketenpartijen.

Het potentieel grote aantal partijen dat bij een dergelijke voorziening aan zou willen sluiten en de diversiteit aan voortgangsinformatie maakt een dergelijk gedistribueerd zakensysteem wel complex. Implementatie hiervan is dan ook een langere-termijn ontwikkeling, waarbij partijen geleidelijk aansluiten bij zo’n aanbodgestuurd knooppunt.LIDA Wiki