Logo Rijksoverheid, link naar hoofdpagina

LIDA Wiki

Zorgplannen (Gegevensontsluiting)


Dit document bevat de volgende onderdelen:

Zorgplannen

Zorgaanbieders maken met elke cliënt een zorgplan. Hierin staan afspraken over de precieze invulling van de zorg. Het zorgplan is vooral bedoeld om afspraken vast te leggen over de kwaliteit van de zorg. In een zorgplan staan afspraken over bijvoorbeeld: begeleiding, verzorging of verpleging; dagbesteding; het doel van de zorg (wat kan een cliënt bijvoorbeeld zelf doen); hulp van familie; privacy; hygiëne. Een zorgplan is hiermee voor meerdere partijen van belang. Zorgkantoren vragen hierom, en een zorgplan heeft ook een coördinerende rol in geval er verschillende zorgaanbieders (en verleners), mantelzorgers of andere partijen in het leveren van de zorg betrokken zijn. PGB-cliënten kunnen een zorgplan gebruiken om hun budget bewust in te zetten. Deze informatie kan ook nuttig zijn om te bepalen of er wachtlijsten zijn. Ook hier weer is een onderscheid tussen ‘dat’, ‘wat’ en detailinformatie te maken.

Doelen

De onderstaande tabel beschrijft of aan de doelen voor centrale ontsluiting van gegevens is voldaan. De precieze rol van zorgplannen in de systematiek is echter nog onvoldoende helder om concrete uitspraken te doen.

# Criterium Vervuld? Opmerkingen
1 Meervoudig gebruik mogelijk Cliënten (en hun vertegenwoordigers), zorgaanbieders (en -verleners), zorgkantoren, SVB (voor PGB-cliënten), gemeenten (voor Wmo)
2 Waarde mogelijk Goede zorg
3 Kwaliteit mogelijk M.n. transparantie
4 Regie op gebruik (en onderhoud) ja
5 Hoge beschikbaarheid -
6 Beheerkosten -

Bij

  1. Het zorgplan wordt potentieel door veel partijen rondom de cliënt gebruikt voor het coördineren van de te leveren zorg.
  2. Goede zorg op maat is uiteraard van grote waarde voor de cliënt, en zorg-plan helpt hieraan invulling te geven.
  3. Helderheid over de gemaakte afspraken is van belang om te zorgen dat de zorg van verschillende aanbieders goed op elkaar aansluit.
  4. Regie op deze gegevens is van belang omdat het deels om medische ge-gevens kan gaan.
  5. Beschikbaarheid is geen groot probleem.
  6. Beheerskosten van deze informatie zijn minder relevant.

Rollen

De onderstaande tabel beschrijft welke organisaties voor het ontsluiten van contractinformatie de rollen voor registers kunnen vervullen. De rollen van registerhouder en verstrekker zijn niet onmiddellijk helder.

Rol (Register) Actor
Registerhouder Brancheorganisaties Zorg?
Verstrekker  ?
Bronhouder Zorgaanbieders
Afnemers Cliënten, zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten, bemiddelaars, mantelzorgers

Analyse

Zorgplannen bevatten relevante informatie voor tal van partijen, in het bijzonder natuurlijk voor de zorgaanbieders die een cliënt van dienst zijn. In de eenvoudigste situatie, een intramurale AWBZ/Wlz-cliënt bij één zorgaanbieder, is een zorgplan een intern document van die aanbieder dat alleen met de cliënt en het zorgkantoor gedeeld hoeft te worden. Zodra er echter meerdere partijen betrokken zijn (denk bijv. aan dagbesteding of aan Wmo-cliënten met een combinatie van verpleging, verzorging en mantelzorg) wordt het delen van deze informatie van belang. Dit moet echter wel op het juiste niveau gebeuren.

Niet alle gegevens in een zorgplan kunnen met elke betrokken partij gedeeld worden, omdat het deels om medische zaken gaat. Vaak zal het voldoende zijn dat partijen weten welke rol ze in de zorgverlening hebben (begeleiding, verzorging, verpleging, etc.) zodat ze dit onderling kunnen afstemmen. Soms is het genoeg om alleen te weten dat er een zorgplan is en wanneer de zorg ingaat (bijvoorbeeld voor wachtlijstbepaling).

Standaardisatie van de inhoud van zorgplannen is een open issue. Voor zinvolle uitwisseling van deze informatie is een gedeelde structuur (of in elk geval een gedeeld begrip van die structuur) noodzakelijk. Wie doet wat voor welke cliënt wanneer?

Gezien de aard van de informatie is het combineren met de geleverde zorg een optie. Op die manier kan ook direct de relatie tussen geplande en geleverde zorg gelegd worden. Ook is er een potentiële relatie met zaakgegevens.

De diversiteit aan partijen, de complexiteit en gevoeligheid van de informatie, gecombineerd met het ontbreken van standaardisatie op dit gebied, maakt het realiseren van een dergelijke uitwisseling wel een complexe zaak, vergelijkbaar met een EPD/ECD. Snelle implementatie hiervan valt dan ook niet te voorzien.

LIDA Wiki